Kontakt

Strefa
szkoleń


Inwestycje
liniowe


Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc


Rokowania w trybie art. 124 ugn a kontrola starosty. Nowe orzecznictwo

Inwestycje liniowe

6.11.2018


Brak możliwości porozumienia się z właścicielem nieruchomości przy realizacji inwestycji liniowej powoduje konieczność skorzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z narzędzi, jakie dają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mowa o postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, który wymaga jednak uprzedniego przeprowadzenia rokowań.

Skorzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z instytucji tzw. małego wywłaszczenia wymaga uprzedniego przeprowadzenia rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac. Rokowania przeprowadza podmiot, który chce wystąpić z wnioskiem o zezwolenie, a do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazujące na ich przeprowadzenie. W ostatnim czasie można dostrzec dwa nieco rozbieżne kierunki orzecznictwa w przedmiocie możliwości weryfikowania przeprowadzonych rokowań.

Organ nie ma prawa kontrolowania przebiegu rokowań

Wielokrotnie sądy administracyjne wskazywały na niemożność weryfikowania samego trybu rokowań, jeżeli były one rzeczowe i pozbawione pozorności. Same powody, dla których nie dochodzi do zawarcia umowy pozostają poza zakresem kontroli organu administracji, a w konsekwencji sądu administracyjnego [zob. wyrok NSA z 7 września 2016 r., I OSK 3219/15, LEX nr 2167319]. Odnosiło się to również do przyczyn niezawarcia umowy przy braku zawarcia zgody na zmianę przebiegu inwestycji, czy też innych powodów (jak np. zmiana wysokości wynagrodzenia za ograniczenie korzystania z nieruchomości), który nie podlegają ocenie organów, ani sądu.  Zdaniem sądów administracyjnych istotnym był wyłącznie fakt, że do porozumienia między stronami nie doszło [ wyrok NSA z 4 października 2017 r.  I OSK 3182/15].

Z drugiej strony organ posiada obowiązek wyważenia interesu indywidualnego i interesu społecznego…

W ostatnim czasie stanowisko sądów administracyjnych skierowało swoją uwagę również na konieczność głębszego badania przeprowadzonych rokowań. I tak, organ wydający decyzję na podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n. nie zawsze może się ograniczyć do badania jedynie tego, czy założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej jest inwestycją spełniającą przesłanki inwestycji celu publicznego oraz czy planowane ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje zgodnie z planem miejscowym (decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), wszak obowiązany jest dokonać na podstawie art. 7 k.p.a. wyważenia interesu indywidualnego i interesu społecznego w odniesieniu do wnioskowanego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości związanego z inwestycją.

Co więcej, w wyroku z dnia 7 lipca 2017 roku I OSK 2668/15 Naczelny Sąd Administracyjny przytoczył konkretne wady, jakie mogą świadczyć o pozorności rokowań, tzn. gdy np. są one:

  • obiektywnie prowadzone przez inicjatora w złej wierze,
  • nakreślone przez podmiot przeprowadzający rokowania terminy nie mogą być uznane za rozsądne dla racjonalnego rozważenia propozycji,
  • pisma związane z rokowaniami nie były doręczane na właściwy adres lub do właściwych osób, podmiot prowadzący rokowania świadomie wprowadza w błąd właścicieli lub użytkowników wieczystych danej nieruchomości,
  • przedkładane propozycje przez podmiot przeprowadzający rokowania są obiektywnie niemożliwe do przyjęcia lub tego rodzaju, że mają w oczywistym zamierzeniu doprowadzić do ich odrzucenia,
  • a także gdy podmiot prowadzący rokowania zbywa milczeniem terminowe, konkretne i obiektywnie rozsądne propozycje podmiotów, z którymi przeprowadza rokowania.

 

Działanie w dobrej wierze

Przepisy regulujące pozyskanie prawa do nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej nie zawierają szczegółowych wytycznych co do formy i sposobu prowadzenia rokowań o uzyskanie zgody na wykonanie prac. Nie mniej, dopuszczono możliwość badania przez właściwe organu administracji publicznej, czy sądy, czy prowadzone przez inwestora działania ukierunkowane były na polubowne załatwienie kwestii związanych z prawem do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane.

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Napisz do autora.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Polityka Energetyczna Polski do 2040 – założenia i perspektywy

Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

Sieci gazowe można już budować na zgłoszenie

Upływ czasu może obronić wadliwe pozwolenie na budowę


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc