- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Budowę linii elektroenergetycznej można podzielić

Dlaczego warto podzielić budowę?

Dopuszczalność podzielenia wielokilometrowej inwestycji sieciowej na mniejsze odcinki często ma kluczowe znaczenie dla szybkości realizacji zadania. Realizując linię w oparciu o jedno pozwolenie na budowę inwestor musi liczyć się z ryzykiem zablokowania lub znacznego opóźnienia całości inwestycji przez pojedynczych właścicieli nieruchomości sprzeciwiających się budowie linii.

Negatywne skutki sporów o prawo drogi można jedna ograniczyć wydzielając tzw. problematyczne odcinki sieci do odrębnych postepowań na budowę. Takie rozwiązanie od lat wzbudzało wątpliwości w praktyce organów administracji, a zarzut związany z niedopuszczalnością podziału inwestycji liniowej na mniejsze odcinki, był często podnoszony przez przeciwników inwestycji w odwołaniach i skargach wnoszonych od decyzji o pozwoleniach na budowę.

Kiedy odcinek linii napowietrznej będzie samodzielny technicznie?

Największe wątpliwości budziła interpretacja art. 33 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, a podział budowy na kilka pozwoleń jest dopuszczalny tylko, jeżeli pozwolenie „etapowe” będzie dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Spornym pozostawało, czy jako obiekt mogący samodzielnie funkcjonować, należy traktować cała linię napowietrzną – od stacji do stacji, czy też samodzielność techniczną można przypisać pojedynczym słupom linii lub przewodom na pojedynczym przęśle linii.

Korzystne dla Inwestorów stanowisko i wykładnię art. 33 ust. 1 prawa budowlanego coraz częściej przyjmują sady administracyjne. Na szczególną uwagę zasługuje m.ni. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2017 r., w którym podkreślono, że budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej dotyczy obiektu liniowego, a w przypadku tego rodzaju inwestycji etapowanie jest, co do zasady dopuszczalne. Tzw. etapowanie inwestycji i jej realizowanie odcinkami jest jedynie możliwe i w pełni uzasadnione. Nadto linia taka może samodzielnie funkcjonować i nie musi obejmować urządzeń wytwórczych i odbiorczych energii. Wyłączną funkcją planowanej linii zgodną z jej przeznaczeniem jest przesył energii. Zatem planowany obiekt będzie gotów spełniać swoją funkcję na planowanym odcinku bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych uzupełniających inwestycji.

Sądy administracyjne potwierdzają prawidłową praktykę organów wydających pozwolenia na budowę.

Podobnie stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 czerwca 2018 r. wydanym pod sygn. akt: VII SA/Wa 1886/17. Podkreślono przy tym, że dopuszczalność i celowość etapowania inwestycji linowych potwierdzają również regulacje zawarte art. 13. ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (specustawy energetycznej). W myśl tego przepisu pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej może, w zależności od żądania określonego we wniosku, obejmować całe zamierzenie położone na obszarze danego województwa lub jego część.

Przytoczone powyżej orzeczenia potwierdzają słuszność często stosowanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej praktyki polegającej na wydawaniu odrębnych pozwoleń na budowę dla wydzielonych odcinków pojedynczej linii elektroenergetycznej, czy wręcz budowy pojedynczych słupów i podwieszania przewodów na pojedynczych przęsłach linii. Natomiast dopuszczenie etapowania budowy obiektów liniowych znacznie ułatwi i przyspieszy realizację kluczowych inwestycji w sektorze energetycznym.