- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Inwestycje liniowe jako przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej

Przystąpienie do realizacji inwestycji liniowej lub obiektów powiązanych z użytkowaniem tego rodzaju infrastruktury wymaga od inwestora i występującego w jego imieniu wykonawcy przeprowadzenia szeregu czynności faktycznych i prawnych pozwalających na pozyskanie koniecznych do rozpoczęcia inwestycji decyzji administracyjnych.

Jedną z pierwszych decyzji jakie zazwyczaj obowiązany jest uzyskać inwestor jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana w oparciu o przepisu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wskazana powyżej ustawa przewiduje dwa rodzaje przedsięwzięć podlegających jej regulacji, tj.: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze obligatoryjne oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. Zakwalifikowanie poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych do jednej z w/w kategorii determinuje m.in. rodzaj i zakres procedury środowiskowej, która będzie poprzedzać wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W praktyce często pojawiają się problemy z ustaleniem do której kategorii zaliczyć dane przedsięwzięcie. Wynika to m.in. z faktu, że obowiązujące w tym zakresie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obejmuje ponad 150 rodzajów przedsięwzięć z różnych branż i dziedzin gospodarki.

Celem uproszczenia inwestorom i wykonawcom inwestycji liniowych poruszania się w gąszczu zapisów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. poniżej przedstawiamy uproszczony wykaz zawartych w rozporządzeniu przedsięwzięć, związanych z realizacją inwestycji liniowych.

  1. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,

b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;

a) dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m;

a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,

b) jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę,

c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę,

d) na wysokość nie mniejszą niż 1 m;

 

  1. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Warto również pamiętać, że do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych powyżej jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga określone progi (o ile progi te zostały określone). Zaliczenie do powyższej kategorii spowoduje także rozbudowa, przebudowa lub montaż przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli spowoduje to osiągnięcie wskazanych powyżej dla danej inwestycji progów, o ile progi te zostały określone.