Istotna zmiana art. 28 Prawa budowlanego może pozytywnie wpłynąć na szybkość realizacji inwestycji.

Budowa

2.06.2015


Dnia 27 czerwca bieżącego roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015 r., niosąca za sobą doniosłe konsekwencje w zakresie wykonalności nieostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Dotychczas przepis ustawy Prawo Budowlane stanowił, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wchodząca niebawem w życie nowelizacja dokonuje usunięcia z treści normy wymogu ostateczności. Ta z pozoru błaha zmiana niesie za sobą pozytywne dla inwestorów następstwa.

Praktyka dotychczasowa

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., większość sądów oraz przedstawicieli doktryny przyjmowała, iż nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę i przystąpienie do rozpoczęcia robót na tej podstawie, stanowi rażące naruszenie prawa. Pogląd ten wynika z założenia, iż decyzja od której wciąż przysługują środki zaskarżenia, pomimo nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, nie może być uznana za decyzję ostateczną, a więc w konsekwencji nie można na jej podstawie rozpocząć robót budowlanych.

Konsekwencje zmiany

Przedmiotowa nowelizacja czyni wskazane wyżej interpretacje nieaktualnymi. Brak wymogu ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszczęcia robót budowlanych powoduje, iż prace można rozpocząć już na podstawie decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji fakt, iż od decyzji tej przysługiwać może odwołanie.

Nadto, w sytuacjach, w których inwestor jest jedyną stroną postępowania o pozwolenie na budowę, pozytywna decyzja, zgodna z jego wnioskiem, stanowi podstawę do rozpoczęcia prac. Nie jest wówczas wymagane uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalności, ani tym bardziej uprawomocnienie się decyzji.

Sprawy będące w toku

Zgodnie z treścią ustawy nowelizacyjnej do spraw wszczętych i niezakończonych przed jej wejściem w życie, to jest przed dniem 27 czerwca 2015 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, dlatego też wykonalność nieostatecznych decyzji w sprawach wszczętych przed tą datą może nastręczać trudności.

Przedmiotowa zmiana przepisów Prawa Budowlanego ma doniosłe konsekwencje w zakresie możliwości przyspieszenia rozpoczęcia robót budowlanych i stanowi znaczne ułatwienie dla inwestorów.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Cyfryzacja procesu budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc