Jaką mapę załączyć do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej?

Proces inwestycyjny

21.02.2017


Występując o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu liniowego Inwestor jest obowiązany przedłożyć szereg dokumentów i informacji. Obowiązujące przepisy powodowały rozbieżności w interpretacji, jakie mapy i w jakiej skali Inwestor powinien przedłożyć z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Wątpliwości Inwestorów i organów administracji wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2016 r.

Jednym z obligatoryjnych elementów wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest określenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym występująć o wydanie decyzji lokalizacyjnej Inwestor jest zobowiązany do określenia granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej (lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) obejmujących obszar, którego dotyczy wniosek oraz teren na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.

W świetle wskazanego powyżej przepisu mapa, na której zostają określone granice terenu objętego wnioskiem, powinna zostać sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000, jednakże gdy wniosek obejmuje ustalenie lokalizacji inwestycji liniowych tego rodzaju mapa powinna zostać przedłożona „również  skali 1:2000”.

Taki sposób sformułowania art. 52 ust. 1 pkt. 1) u.p.z.p. wzbudzał liczne wątpliwości interpretacyjne i był niejednolicie stosowany przez organy administracji wydające decyzje lokalizacyjne dla inwestycji liniowych. W praktyce występowały różne przypadki niejednolitych wymogów stawianych Inwestorom. Organy niekiedy akceptowały mapy złożone w skali 1:500 lub 1:000 pomijając wymóg sporządzenia tego rodzaju mapy w skali 1:2000. Innymi razy zarzut nieprzedłożenia przez Inwestora z wnioskiem mapy sporządzonej w skali 1:2000 podniesiony przez stronę w odwołaniu od decyzji lokalizacyjnej skutkował jej uchyleniem przez organ II instancji.

Kres sporom i niejednolitej praktyce organów administracji położył naczelny Sąd Administracyjny wydają przełomowy wyrok z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II OSK 2437/14. Analizując regulację art. 52 ust. 1 pkt. 1) u.p.z.p. NSA uznał, że dla inwestycji liniowych nie wynika w każdej sprawie wymóg załączenia do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej mapy w skali 1:2000, oprócz mapy w skali 1:500 lub 1:1000.

Określenie w treści w/w przepisu, że Inwestor w stosunku do inwestycji liniowych ma przedłożyć również mapę w skali 1:2000, oznacza dla Inwestora prawo wyboru skali mapy jaką przedłoży wraz z wnioskiem, nie zaś obowiązek złożenia dodatkowej mapy. Użycie w art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. zwrotu „również” oznacza zatem alternatywę, a nie dodatkowy wymóg. Inwestor ma obowiązek przedłożenia jednej mapy i przysługuje mu prawo wyboru czy wraz z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej przedłoży mapę w skali 1:500, 1:1000 czy też 1:2000. Złożenie mapy w którejkolwiek z w/w skal będzie spełniać wymogi dla wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikające z art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.

Omówione powyżej rozstrzygniecie Naczelnego Sądu Administracyjnego należy ocenić pozytywnie, brak było bowiem powodu dla odmiennego traktowania inwestycji liniowych w stosunku do innych inwestycji celu publicznego i stawiania dodatkowych wymogów dla tego rodzaju inwestycji w postępowaniach lokalizacyjnych. Natomiast ułatwienie dla Inwestorów poprzez umożliwienie przedstawienia przebiegu inwestycji na mapie o większej skali – 1:2000 podyktowane jest charakterem tego rodzaju inwestycji i ich z reguły znacznymi rozmiarami oraz często wielokilometrową długością trasy ich przebiegu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Szkolenie: Inwestor – wykonawca. Relacje w procesie budowlanym. 6.02.2020 r.

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc