Jednorazowa opłata z tytułu przekształcenia i bonifikaty – zniesienie użytkowania wieczystego

Nieruchomości

24.08.2018


Co do zasady, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nowy właściciel będzie obowiązany ponosić roczną opłatę przekształceniową. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów zakłada również możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty, a także system bonifikat premiujący uiszczenie opłaty szybciej niż w ciągu 20 lat.

Opłata jednorazowa

Opłata jednorazowa

Przyjęte regulacje prawne przewidują rozwiązanie, na wypadek gdyby nowy właściciel nieruchomości chciał uiścić opłatę za przekształcenie w całości od razu. W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie organ zawrze informację o możliwości uiszczenia opłaty jednorazowej.

Nie ma ograniczonego terminu na skorzystanie z ww. propozycji. Właściciel w każdym czasie może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia pozostającej do uiszczenia kwoty opłat. Wysokość opłaty odpowiada iloczynowi opłaty obowiązującej w roku zgłoszenia oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat od dnia przekształcenia.

Organ na prośbę zainteresowanego na piśmie w ciągu 14 dni od zgłoszenia przekaże informację o wysokości opłaty jednorazowej. Jeśli właściciel nieruchomości, nie zgadza się informacją, może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej.

W świetle założeń nowej ustawy możliwość uiszczenia opłaty jednorazowej jest „przywilejem (odstępstwem od zasady płatności 20 rat), który umożliwia beneficjentom przekształcenia wyeliminowanie ewentualnych waloryzacji opłat, które ciążą na osobach wnoszących opłaty roczne za przekształcenie”.[1]

Po wniesieniu opłaty jednorazowej, w ciągu 30 dni organ wydaje zaświadczenie o wniesieniu opłaty, stanowiące podstawę do wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Opłata za wykreślenie wpisu roszczenia z księgi wieczystej wynosić będzie 250 zł i jest wyższa od opłaty za wykreślenie po uiszczaniu opłat przekształceniowych nie jednorazowo a w ratach.

Bonifikata

Ustawa premiuje szybkość wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na gruntach należących do Skarbu Państwa i wprowadza możliwość udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w zależności od upływu czasu od dnia przekształcenia. To oznacza, że jeżeli na gruncie będą znajdowały się dodatkowo budynki o charakterze usługowym wówczas nie będzie możliwości skorzystania z ewentualnej bonifikaty.

Uiszczenie opłaty jednorazowej w ciągu roku od przekształcenia uprawnia do 60% bonifikaty. Z każdym dodatkowym rokiem upust zmniejsza się o 10%, a uiszczenie opłaty w szóstym roku od przekształcenia uprawnia do 10% bonifikaty.

W przypadku gruntów należących przed przekształceniem do jednostki samorządu terytorialnego ewentualne bonifikaty mogą zostać przewidziane w stosownym zarządzeniu wojewody bądź na podstawie właściwej uchwały radu lub sejmiku. Ustawy nie określa tutaj szczegółowo wysokości bonifikaty, będzie to zależeć od decyzji samorządu.

Ustawa informuje

Ustawa wskazuje, że przy określeniu warunków udzielania bonifikat uwzględnia się zwłaszcza: wykorzystywanie nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, okres ponoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, wysokość dochodu gospodarstwa domowego, sytuację rodzinną czy też przeciętną stopę bezrobocia na obszarze powiatów.

Aktualne bonifikaty, stosowane przy dotychczasowym trybie przekształcania użytkowania wieczystego sięgały w nawet do 80% wysokość opłaty przekształceniowej (w najbardziej korzystnych przypadkach). Można spodziewać się, że bonifikaty wprowadzane przez gminy i inne jednostki samorządowe dla nowego trybu przekształcenia, będą przyznawane przez samorządy w podobnej lub nieznacznie niższej wysokości.

[1] s. 21 Uzasadnienia projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Audyty nieruchomości | due dilligence

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 1. Kiedy KOWR może przejąć należące do niej grunty?

stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 2. Kiedy KOWR może przejąć udziały i akcje tej spółki?

Od stycznia książka obiektu może być elektroniczna (EKOB)


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc