- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Kiedy pozwolenie na budowę wyda wojewoda

W toku realizacji przedsięwzięcia wykonawcy obiektów liniowych są zwykle związani napiętym i szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wyśrubowane terminy wymagają jak najszybszego inicjowania stosownych procedur i doprowadzania do ich rychłego, pozytywnego zakończenia. Przygotowując się do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji liniowej należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby wniosek o wydanie pozwolenia złożyć do właściwego organu.

Zasadą w tego rodzaju sprawach jest wydawanie pozwoleń na budowę przez właściwego Starostę. Jednakże w przypadku inwestycji liniowych zasada ta doznaje znacznych modyfikacji. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art.  82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane organem I instancji właściwym do wydania pozwolenia na budowę będzie właściwy miejscowo Wojewoda w przypadku gdy wniosek dotyczy obiektów lub robót budowlanych:

Wykonawcy i Inwestorzy obiektów liniowych muszą także pamiętać że oprócz powyższego katalogu, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda, Wojewodzie została przyznana kompetencja do rozstrzygania jako organowi I instancji sprawach dotyczących następujących robót budowlanych i obiektów:

Często stosowaną metodą realizacji inwestycji liniowych jest pozyskiwanie kilku lub nawet kilkunastu pozwoleń na budowę dla poszczególnych odcinków realizowanej sieci. W takim przypadku może okazać się, że generalnie właściwym do wydania pozwolenia na budowę będzie Starosta, jednakże dla danego wyodrębnionego odcinka sieci kompetencja do wydania pozwolenia będzie przysługiwała Wojewodzie (np. gdy dany fragment linii jest usytuowany na terenach zamkniętych lub na obszarze kolejowym).

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji liniowej warto dokładnie sprawdzić, który organ będzie właściwy do rozpoznania tej sprawy. Co prawda w przypadku złożenia wniosku do organu niewłaściwego, ów organ zgodnie z art. 65 § 1 k.p.a. jest obowiązany do przekazania wniosku organowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Z uwagi na czas procedowania spraw przez organy administracji architektoniczno-budowlanej może to jednak zająć od kilkunastu dni do nawet kilku tygodni. Wcześniejsze ustalenie właściwego organu pozwoli oszczędzić cenne dni w napiętym harmonogramie wykonawcy.