- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Koniec otwartych rachunków powierniczych dla inwestycji deweloperskich

Jedną z kluczowych zmiana proponowanych w projekcie jest ograniczenie katalogu środków ochrony wpłat nabywców. Planuje się całkowite usunięcie otwartego rachunku powierniczego oferowanego bez dodatkowych zabezpieczeń. Dotychczas właśnie ten wariant rachunków powierniczych był najbardziej popularny i najczęściej stosowany przez deweloperów.

Z czterech dostępnych form zabezpieczenia wpłat otwarty rachunek powierniczy jest najtańszą w realizacji formą zabezpieczania wymaganą ustawa, co pozwalało na obniżenie kosztów operacyjnych przedsięwzięcia deweloperskiego. Zdaniem projektodawców taka forma zabezpieczenie nie jest jednak wystarczająca.

Zaostrzenie przepisów dla deweloperów

Proponowane zmiany oznaczają równie zaostrzenie obowiązujących przepisów, a zatem więcej obowiązków dla dewelopera. W praktyce wiązać się to będzie ze zwiększeniem kosztów prowadzenia inwestycji oraz większym ryzykiem po stronie deweloperów. Wraz z likwidacją otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych (bez zabezpieczeń) deweloper będzie mógł skorzystać jedynie z zamkniętego rachunku powierniczego lub rachunków otwartych powierniczych zabezpieczonych gwarancją bankową lub ubezpieczeniową.

W myśl założeń projektu odstępstwa od prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, czy upadłość dewelopera nie mogą narażać nabywców na utratę środków. Natomiast wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy będą dokonywane stopniowo i powinny być skorelowane z harmonogramem inwestycji.

Wpłacanie środków dla dewelopera po ukończeniu danego etapu

Ograniczy to sytuacje, w których deweloper będzie mógł przyjmować wpłaty od nabywców przed zakończeniem danego Etapu Inwestycji. Wysokość wpłat i termin ich wnoszenia zależał będzie od stopnia zaawansowania realizacji inwestycji. Wypłacanie środków deweloperowi odbędzie się dopiero po ukończeniu danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego albo zadania inwestycyjnego.

Zmiany w zasadach korzystania przez deweloperów z rachunków powierniczych mijają również zostać połączone ze zwiększeniem uprawnień kontrolnych Banków prowadzących konta deweloperskiej. Nowe uprawnienia które zyskają Banki zaprezentujemy państwu w kolejnym artykule.