Koniec użytkowania wieczystego – roczna opłata przekształceniowa

Nieruchomości

22.08.2018


Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nowy właściciel będzie zobowiązany uiszczać na rzecz dotychczasowego właściciela nieruchomości roczną opłatę przekształceniową. Jej wysokość, termin zapłaty i forma zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Przyjęte regulacje, zakładają, że nowy właściciel nieruchomości będzie obowiązany w terminie do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat liczony od dnia przekształcenia uiszczać roczną opłatę przekształceniową. Wysokość rocznej opłaty będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Koniec użytkowania wieczystego – za to spłata przez 20 lat.

Takie rozwianie ma w założeniu sprawić, że opłaty będą na podobnym poziomie jak były dotychczas, bowiem okres 20 lat został skalkulowany w oparciu o obecne dochody dla właścicieli z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Dotychczasowi właściciele nieruchomości mają nie stracić na przekształceniu z mocy prawa.

Powyższe zasady nie są w żaden sposób modyfikowane w oparciu o czas trwania użytkowania wieczystego przed dniem jego przekształcenia z mocy prawa. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy nowy właściciel był użytkownikiem wieczystym i ponosił opłaty z tego tytułu przez 3 lata, czy przez 10 lat – wysokość opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego oraz okres przez, który należy uiszczać opłaty będą dokładnie takie same.

Nieuiszczone opłaty przejdą na nabywcę nieruchomości.

Obowiązek uiszczenia rocznych opłat przekształceniowych będzie spoczywał na każdoczesnym właścicielu nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłaty przekształceniowe (ujawniane w dziale III księgi wieczystej danej nieruchomości). Sprzedaż nieruchomości przez użytkownika wieczystego, który stał się właścicielem na mocy niniejszej ustawy przed upływem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej będzie powodowała przejście obowiązku ponoszenia opłat przekształceniowych na nabywcę lokalu czy nieruchomości.

Nowy właściciel nieruchomości może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia dotyczącego wysokości opłat i okresu uiszczania, a następnie przysługuje mu możliwość złożenia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty.

W przypadku wyodrębnienia własności lokalu po 1 stycznia 2019 r. w budynku, który był położony na gruncie objętym przekształceniem, właściciel lokalu będzie obowiązany do ponoszenia opłat w wysokości proporcjonalnej do udziału we własności gruntu związanego z własnością lokalu.

Opłaty roczne mogą zostać rozłożone na raty.

Jeżeli właściciel nieruchomości jest zainteresowany rozłożeniem rocznej opłaty na raty, albo ustaleniem późniejszego terminu zapłaty, wówczas najpóźniej 14 dni przed upływem terminu płatności zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek.

Przyjęta ustawa zawiera katalog wyłączeń z obowiązku pobierania opłat za przekształcenie, które obejmują m.in. parki narodowe, czy osoby, które użytkowanie wieczyste nabyły w wyniku wywłaszczenia czy przejęcia przez Skarb Państwa przed 5.12.1990 r.

Ustawa przewiduje również możliwość kwestionowania przez właściciela nieruchomości informacji o wysokości i terminie uiszczenia opłaty w postępowaniu zainicjowanym na jego wniosek. Ponadto organ właściwy w materii przekształceń będzie miał możliwość waloryzacji opłaty, w oparciu o ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc