Ograniczenia sytuowania tablic i urządzeń reklamowych – uchwały krajobrazowe

Nieruchomości

11.02.2021


Z niniejszego artykułu dowiesz się: • Czym są uchwały krajobrazowe? • Jakie jest znaczenie uchwał krajobrazowych i co zawierają? • Jakie ograniczenia w sytuowaniu reklam wynikają z uchwał i jak wpływają one na wybudowane już obiekty?

W poprzednich wpisach na portalu zarysowaliśmy czym jest ustawa krajobrazowa oraz oraz jak kształtują się ograniczenia w sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych wynikające z aktów planistycznych. Niezwykle ważnym instrumentem przewidzianym do kształtowania ładu przestrzennego w zakresie reklam są także uchwały krajobrazowe należące do aktów planowania specjalistycznego, którym poświęcamy niniejszy wpis.

Uchwały krajobrazowe wprowadzone zostały do porządku prawnego tzw. ustawą krajobrazową, czyli ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dodała ona do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 37a – 37c.

Charakter prawny uchwał krajobrazowych

Uchwały krajobrazowe są aktami prawa miejscowego i podlegają publikacji we właściwych wojewódzkich dziennikach urzędowych. Podjęcie uchwały krajobrazowej jest możliwością i kompetencją gminy a nie jej obowiązkiem. Przed pojawieniem się uchwał krajobrazowych kwestie reklam gmina mogła regulować w planie miejscowym, ale także wtedy nie było to obligatoryjne.

Niemniej zgodzić się należy z poglądem, że jeśli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (które nie jest prawem miejscowym i nie wiąże obywateli ale wiąże gminę) przewiduje konieczność uregulowania kwestii reklam, gmina winna uchwalić uchwałę krajobrazową aby wykonać postanowienia studium.

Projekty uchwał krajobrazowych – tak jak projekty studium czy planów miejscowych – podlegają wyłożeniu do publicznej debaty i opiniowaniu.

Co dokładnie reguluje uchwała?

Rada gminy może w uchwale ustalić zasady i warunki  sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Przybliżenie definicji powyższych pojęć przedstawiliśmy w pierwszym artykule serii.

Jeśli chodzi o szyldy (informujące o działalności gospodarczej), w oparciu o art. 37 a ust. 2 ustawy o planowaniu wysuwa się wniosek, że nie jest możliwe określenie ich standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich szyldy mogą być wykonane, a jedynie zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz ich liczbę.

Co do szyldów nie jest możliwe także ustanowienie całkowitego zakazu ich sytuowania. W przypadku ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych takiego ograniczenia nie przewidziano i gmina może ich całkowicie zakazać na danym terenie (jeśli będzie to zasadne) lub po prostu ograniczyć.

Zasięg terytorialny uchwał

Uchwała krajobrazowa uchwalana jest dla obszaru całej gminy, nie ma możliwości uchwalenia jej jedynie dla części terenu. Niemniej w literaturze wskazywano, że dalsze zmiany uchwały mogą dotyczyć już jedynie konkretnych obszarów.

Ustawodawca daje możliwość gminie podzielenia terytorium gminy na obszary i ustalenie dla każdego obszaru odmiennych zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wraz z odpowiednim oznaczeniem w załączniku graficznym do uchwały.

Co z obiektami już wybudowanymi?

W przypadku podejmowania uchwały krajobrazowej musi zawierać ona warunki oraz termin dostosowania obiektów istniejących już w dniu jej wejścia w życie do zakazów, zasad i warunków wynikających z uchwalanej uchwały. Terminy te nie mogą być krótsze niż 12 miesięcy.

Ustawa stwarza możliwość, aby rada gminy nie określiła takich warunków dla obiektów małej architektury, ogrodzeń czy konkretnych obszarów i tym samym nie wymagała dostosowania ich do nowego prawa.

Niemniej w przypadku tablic i urządzeń reklamowych każdorazowo będzie trzeba dostosować je do przepisów uchwały, rada gminy nie może zwolnić z tego obowiązku.

W dalszych wpisach prezentować będziemy kolejne aspekty sytuowania tablic i urządzeń reklamowanych.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

Opłata adiacencka- czym jest?

Audyty nieruchomości | due dilligence


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc