Opłata przekształceniowa – możliwość kwestionowania i podwyżek

Nieruchomości

7.09.2018


Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przewiduje również możliwość modyfikowania wysokości rocznej opłaty przekształceniowej przez organ, do czasu jej całkowitej spłaty. Jako, że spłata może trwać nawet przez 20 lat nowe rozwiązania prawne zakładają również możliwość kwestionowania wysokości i okresu ponoszenia opłaty przez właściciela nieruchomości.

Opłata przekształceniowa

Wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej

Jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonano przekształcenia nie zgadza się z wysokością i okresem wnoszenia opłat może w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia zainicjować postępowanie, w wyniku którego właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej  ustali wysokość i okres wnoszenia opłat.

Wysokość opłaty, która zostanie ustalona obowiązuje od dnia przekształcenia, czyli do czasu zakończenia postępowania należy uiszczać opłatę określoną w zaświadczeniu. Ewentualna nadpłata będzie zaliczona na poczet przyszłych wpłat, a niedopłata będzie wymagała uregulowania.

Takie rozwiązanie powoduje, że pomimo zakwestionowania wysokości opłaty właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do uiszczenia jej w dotychczas ustalonej w informacji od organu wysokości. Jeśli zdecyduje się na zaskarżenie decyzji organu ustalającej wysokość  i okres wnoszenia opłat termin zakończenia sprawy znacznie się wydłuży, a następnie w wyniku wniesionej skargi sprawa może trafić do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Waloryzacja opłat przekształceniowych

Ustawa wprowadza możliwość waloryzacji rocznej opłaty przekształceniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie częściej niż raz na 3 lata od ostatniej waloryzacji. Waloryzacji dokona organ właściwy do wydawania decyzji przekształceniowych w oparciu o ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości.

O zwaloryzowanej wysokości opłaty organ jedynie powiadamia właściciela nieruchomości, bowiem zrezygnowano z dotychczas obowiązującego trybu administracyjnego aktualizacji opłat. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od 1 stycznia następnego roku.

Ustawodawca zaplanował przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.  Zatem w praktyce, gminy będą miały jeszcze kilka miesięcy roku, by podnieść roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na dotychczasowych zasadach. Wysokość tej opłaty będzie następnie podstawą do wyliczenia opłaty przekształceniowej. Im wyższa opłata roczna przed przekształceniem, tym wyższą opłatę przekształceniową zapłaci nowy pełnoprawny właściciel gruntu. Samorządy mają jeszcze możliwość dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jeszcze przed dniem przekształcenia.

Opłata przekształceniowa za 2019 r.

Opłata przekształceniowa za 2019 r. będzie wnoszona do dnia 29 lutego 2020 roku. Termin na wydanie zaświadczenia przez organ wynosi 12 miesięcy, zatem może zdarzyć się tak że do dnia zapłaty nie będzie jeszcze wydanego zaświadczenia, a tym samym nie będzie znana wysokość opłaty. To powoduje, że ustalono termin uiszczenia pierwszej opłaty rocznej na lutry 2020 r.

Ustawa zakłada również możliwość uiszczenia opłaty przekształceniowej jednorazowo, a także system bonifikat w przypadku wcześniejszej spłaty, o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów omawiających arkana nowych rozwiązań prawnych dla użytkowników wieczystych.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

Opłata adiacencka- czym jest?

Audyty nieruchomości | due dilligence


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc