Polityka Energetyczna Polski do 2040 – założenia i perspektywy

Inwestycje liniowe

14.01.2019


Niedawno Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowych założeń polityki energetycznej na lata 2019 - 2040. Jak mają się one do deklaracji Premiera dotyczących oparcia energetyki na węglu? Poniżej prezentujemy główne założenia programu.

polityka energetyczna polski

Cele polityki energetycznej Państwa

Pierwszorzędnym celem nowej polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a w dalszym zakresie konkurencyjności i efektywności energetycznej. Cele te mają być przy tym osiągnięte przy zminimalizowaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko, zgodnie z wytycznymi unijnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Obniżenie udziału węgla w energetyce do 60% do 2030 r.

Obecnie węgiel jest podstawą polskiej energetyki. Z wykorzystania tego surowca rząd w żadnym wypadku nie zamierza rezygnować, ale deklaruje jego „racjonalną eksploatację” przy wykorzystaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań, co dotyczy zarówno węgla kamiennego, jak i brunatnego.

Z drugiej strony, w projekcie mowa wyłącznie o prawdopodobnym spadku udziału węgla kamiennego w rynku z uwagi na wyższy popyt na energię jako całość. Nie ma mowy o jakimkolwiek zmniejszeniu wydobycia, a nawet postuluje się otwieranie nowych złóż tego surowca.

Jeśli chodzi o węgiel brunatny, to planuje się wyeksploatowanie otwartych już perspektywicznych złóż oraz w długiej perspektywie rezygnację z wydobycia.

Celem choćby częściowego uniezależnienia wykorzystania gazu ziemnego i ropy naftowej od dostaw wschodnich sąsiadów, deklaruje się poszukiwanie nowych złóż na terenie Polski oraz dywersyfikację dostaw. W tym celu rozbudowana ma zostać również infrastruktura służąca do odbioru i magazynowania surowca. W szczególności rozbudowany ma zostać terminal regazyfikacyjny w Świnoujściu. Powstać ma również tzw. Korytarz Norweski, który zapewnić ma przesył gazu z Norwegii.

Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do 21% do 2030 r.

Projekt zakłada budowę nowych elektrowni słonecznych oraz, w ograniczonym zakresie, wiatrowych i wodnych,  a także, co ciekawe, plan wdrożenia morskiej energetyki wiatrowej

Planuje się nie tylko nowe tradycyjne elektrownie wodne i wiatrowe, ale również zwiększenie udziału biokomponentów i paliw alternatywnych w mobilności. Duże nadzieje Ministerstwo Energii pokłada zwłaszcza w elektromobilności. Plan wykorzystywania w transporcie 10% energii odnawialnej do 2020 r. oraz 14 % do 2030 r. wydaje się jednak mało realny.

Wdrożenie energetyki jądrowej do 2033 r.

Pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,5 GW ma zostać uruchomiony w 2033 r. Planuje się jeszcze pięć kolejnych bloków o tej samej mocy, które powstać mają do 2043 r.

Ograniczenie emisji CO2 o 30 % w stosunku do 1990 r. do 2030 r.

Trudno uwierzyć w powodzenia założenia o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, skoro omawiany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku wprost wskazuje, iż wydobycie węgla kamiennego, którego spalanie w najwyższym stopniu przyczynia się do powstawania dwutlenku węgla, nie zmniejszy się.

Wykorzystane mają być jednak nowe metody spalania surowca, które w założeniu ograniczyć mają jego szkodliwy wpływ na środowisko.

Wzrost efektywności energetycznej o 23% w stosunku do prognoz z 2007 r. do 2030 r.

Rozbudowa infrastruktury wytwórczej ma zapewnić pełną zdolność do pokrycia krajowego popytu na energię. Do wzrostu jakościowego, poprawy efektywności i zagwarantowania większego bezpieczeństwa dostaw posłużyć ma natomiast usprawniona i powiększona sieć przesyłowa i dystrybucyjna.

Rozbudowa i modernizacja systemów dostaw ciepła i chłodu oraz intensywna termomodernizacja mieszkalnictwa zapewnić ma z kolei większą oszczędność surowca.

Mówi się również o wzmożeniu kontroli odbiorców końcowych w zakresie emisji zanieczyszczeń, a także wsparciu do działań proefektywnościowych, poprawie świadomości ekologicznej i likwidacji ubóstwa energetycznego. Środków ku osiągnięciu tych celów w projekcie jednak nie wskazano.

Podsumowanie

Porównując projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku z europejskimi celami klimatycznymi nietrudno zauważyć, iż Ministerstwo Energii nawet nie zakłada realizacji unijnych wytycznych. Podczas gdy założenia Parlamentu Europejskiego przewidują zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40%, polski projekt zakłada spadek o 30%. Podobnie jest w przypadku założeń dotyczących wzrostu udziału w zużyciu finalnym źródeł odnawialnych (założenia unijne – 32%, założenia polskie – 21%) oraz wzrostu efektywności energetycznej (założenia unijne – 32,5%, założenia polskie – 23%).

Co więcej, nawet założenie przyjęte w omawianym projekcie wydają się trudne do realizacji w obliczu realizowanej konsekwentnie polityki rządu zmierzającej do utrzymania stałego wydobycia węgla kamiennego. Wątpliwym jest czy sam rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz wdrożenie bliżej nieokreślonych innowacji technicznych pozwoli w szczególności na znaczące obniżenie emisji dwutlenku węgla.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroenergetyczne bez decyzji środowiskowej

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

małe wywłaszczenie

Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne – konferencja Pulsu Biznesu z naszym udziałem


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc