Pozwolenie wodnoprawne – termin ważności a inwestycja budowlana

Proces inwestycyjny

15.03.2019


Do prowadzenia niektórych inwestycji budowlanych konieczne jest uzyskanie tzw. pozwolenia wodnoprawnego. Jako przykład robót podlegających takim obostrzeniom na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wymienić można m.in. wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów oraz prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne

Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących urządzeń wodnych

Warte podkreślenia już na tym etapie jest, że przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe, a także do robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na które prowadzone są roboty.

Pozwolenie wodnoprawne a inwestycja budowlana

Pozwolenie wodnoprawne powinno być ważne w chwili uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w chwili rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych.

Upływ terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego po rozpoczęciu prowadzenia robot budowlanych pozostaje bez wpływu na możliwość ich kontynuowania.

W pozwoleniu wodnoprawnym nie ma obowiązku określenia, na jaki okres się je wydaje, jeśli dotyczy wykonania urządzeń wodnych, regulacji wód oraz wykonywania robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Pozwolenie wodnoprawne przykładowo wygasa, jeśli:

  • upłynął okres, na który było wydane;
  • zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych (w tym także przejść gazociągów pod wodami płynącymi) w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;
  • inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego

Art. 414 ust. 9 Prawa wodnego stwarza możliwość wydłużenia wyżej wskazanego 3 oraz 6-letniego okresu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych w drodze decyzji na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wydłużenie następuje na wniosek, który musi być złożony przed wygaśnięciem pozwolenia.

Organ przedłuży ważność pozwolenia, jeśli nie będzie to sprzeczne z ustaleniami planów i programów ochronnych wskazanych w art. 396 Prawa wodnego oraz nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

Wybory przedstawicieli pracowników w celu obniżenia wymiaru czasu pracy albo wprowadzenia przestoju

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc