Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

Nieruchomości

12.02.2019


W dniu dzisiejszym Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.[1] Ustawa czeka na jej ogłoszenie. Nowelizacja zmienia regulację dotyczącą udzielanych przez Skarb Państwa bonifikat oraz hamuje postępowania aktualizacyjne opłat będące w toku.

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność bonifikata

Zgodnie z ustawą przekształceniową, bonifikata jest udzielana  w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W odniesieniu do gruntów będących wcześniej własnością Skarbu Państwa – wysokość bonifikaty określona jest przez ustawodawcę i wynosi 60% przy uiszczeniu należności w pierwszym roku po przekształceniu i o 10% mniej w każdym kolejnym. Natomiast w przypadku gruntów będących wcześniej własnością samorządu – o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości decyduje właściwa rada lub sejmik. Część samorządów uchwaliła bonifikaty rzędu 98% (np. Warszawa), ale są też i takie, które przyznały bonifikatę w wysokości 60%, albo nie przyznały jej wcale. W konsekwencji w wielu miejscach bonifikaty różnią się nie tylko pomiędzy samorządami ale również w porównaniu z bonifikatami dotyczącymi przekształcenia na gruntach Skarbu Państwa.

Wyrównanie wysokości bonifikat

Nowelizacja wskazuje, że jeżeli na obszarze danej gminy obowiązywać będzie uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty wyższe niż ustawowe w przypadku nieruchomości będących wcześniej własnością Skarbu Państwa (co ma miejsce np. w Warszawie), wówczas wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższy stawki procentowe bonifikaty uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z uchwały podjętej przez organy samorządu. To oznacza, że bonifikaty za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa będą każdorazowo wyrównywane zarządzeniem wojewody do wysokości bonifikat obowiązujących w danych gminach.

W przypadku, gdy doszło już do udzielenia bonifikaty na podstawie ustawowych stawek, organ jest obowiązany do zwrotu części wniesionej opłaty jednorazowej, uwzględniając wysokość bonifikaty wynikającej z zarządzenia wojewody.

Miejsca postojowe i garaże zostaną objęte bonifikatami

Ponadto, ustawodawca doprecyzował, że bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże. W konsekwencji, w przypadku gdy przed dniem wejścia w życie nowelizacji bonifikata nie obejmowała opłat za stanowiska postojowe i garaże, właściwy organ jest zobowiązany poinformować o nowej wysokości rocznej opłaty przekształceniowej lub opłaty jednorazowej (uwzględniającej garaże i miejsca postojowe) oraz winien zwrócić część opłaty przekształceniowej, wniesionej za stanowiska postojowe i garaże, uwzględniając bonifikatę.

Postępowania aktualizacyjne do umorzenia

Ustawodawca dodał również przepis, który wskazuje, że umarza się z mocy ustawy postępowania  w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczęte po dniu 5 października 2018 r. w przypadku, gdy wypowiedzenia dotychczasowej wysokości tej opłaty nie zostały skutecznie doręczone wszystkim współużytkownikom wieczystym nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2019 r. Przepis ten jest odpowiedzią na masowe postępowania aktualizujące opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wszczęte po wejściu w życie ustawy przekształceniowej i dotyczy postępowań, które nie zdążyły się zakończyć przed 1 stycznia 2019 r.

 

 

[1] Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

Opłata adiacencka- czym jest?

Audyty nieruchomości | due dilligence


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc