Przekształcenie użytkowania wieczystego – czy coś trzeba zrobić?

Nieruchomości

18.01.2019


Z dniem 1 stycznia 2019 r. doszło do uwłaszczenia nieruchomości z zabudową mieszkaniową, oddanych w użytkowanie wieczyste. Skutek ten nastąpił z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, ze zm.).

Z uwagi na to, że do przekształcenia doszło z mocy prawa, nie jest konieczny żaden wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Jeśli tylko grunt oddany w użytkowanie wieczyste spełniał przesłanki określone w ww. ustawie, wówczas do przekształcenia doszło niejako „z automatu”, a od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się właścicielami nieruchomości. Do skutku w postaci przekształcenia nie jest potrzebna decyzja organu. Na potwierdzenie, że do przekształcenia doszło, właściwy organ wyda zaświadczenie potwierdzające przekształcenie z mocy prawa.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule należy wskazać, że co do zasady nie ma obowiązku podejmowania żadnych działań związanych z uwłaszczeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Do końca 2019 r. organy mają czas na doręczenie wszystkim uwłaszczonym osobom  ww. zaświadczeń, na podstawie których nastąpi z urzędu wpisanie zmian do księgi wieczystej nieruchomości. Z treści zaświadczenia uzyskamy informację o tym, że doszło do przekształcenia, jaka jest wysokość opłaty przekształceniowej, którą będziemy spłacać przez najbliższe 20 lat oraz co zrobić, jeśli chcemy dokonać spłaty jednorazowej i skorzystać z tego tytułu z bonifikat.

Jeśli jednak chcemy dokonać czynności prawnej związanej z uwłaszczoną nieruchomością np. sprzedać lokal, wówczas większość notariuszy będzie wymagała od nas zaświadczenia potwierdzającego, że doszło do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Jako że organ ma czas do końca 2019 r. na wydanie zaświadczenia, ustawodawca przewidział możliwość uzyskania zaświadczenia w przyspieszonej procedurze zainicjowanej przez właściciela przekształconej nieruchomości: w ciągu 4 miesięcy lub też w ciągu 30 dni, jeśli jest to niezbędne do dokonania czynności prawnej związanej z nieruchomością, o czym pisaliśmy  na portalu.

Drugim przypadkiem, kiedy działanie będzie wymagane jest sytuacja, gdy postępowanie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest już w toku z uwagi na wniosek złożony na gruncie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W takim przypadku do dnia 31 marca 2019 r. użytkownicy wieczyści, którzy chcą aby postępowanie było kontynuowane na podstawie tej ustawy muszą złożyć stosowne oświadczenie, o czym pisaliśmy już na portalu. W przeciwnym razie postępowania będące w toku zostaną umorzone, a do przekształcenia dojdzie ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 r. zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Poza powyższymi przypadkami nie ma konieczności podejmowania działań, zwłaszcza mając na uwadze ogrom pracy czekającej organy w związku z przekształceniem, które przecież dotknęło  ok. 2,5 mln osób. Wiele osób czeka na określenie przez organy gminy wysokości bonifikat z tytułu jednorazowej zapłaty opłaty przekształceniowej – jest to fakultatywne i sporo gmin dotychczas tego nie zrobiło, a ustawa sztywno reguluje jedynie bonifikaty w przypadku, gdy użytkowanie wieczyste dotyczyło gruntu Skarbu Państwa. Jak z każdą nową regulacją prawną, dopiero praktyka pokaże gdzie pojawią się problemy ze stosowaniem i czy regulacja będzie wymagała poprawek.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy UOKiK sprawi, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe?

grunty rolne ustawa

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

Premia kompensacyjna

Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc