- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Rozpoczęcie prowadzenia robót budowalnych – Co załączyć do zawiadomienia?

W przypadku realizacji inwestycji budowlanych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych. Kwestie te precyzują art. 28 – 31 Prawa budowlanego.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź w przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu do naszego zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych w terminie 21 dni, możemy legalnie przystąpić do realizacji inwestycji.

Zgodnie z przywołanym już art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego Inwestor obowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych:

Dodatkowym aspektem wynikającym z ww. przepisu jest zawiadomienie we wskazanych wyżej przypadkach także projektanta sprawującego nadzór autorski. Jest ono wymagane wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego został wskazany w pozwoleniu na budowę

Załączniki wymagane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót:

Brak w obecnie obowiązujących przepisach konkretnego terminu z jakim wyprzedzeniem należy zgłosić rozpoczęcie robót – dobrą praktyką jest złożenie zgłoszenia przynajmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem budowy.

Nowelą prawa budowlanego z 2015 r. usunięto wcześniejszy wymóg powiadomienia organu z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

Bezsporne jest, że zawiadomienia trzeba dokonać przed rzeczywistym rozpoczęciem robót. Brak zawiadomienia jest traktowany jako wykroczenie i zgodnie z art. 93 p.b. może skutkować wymierzeniem kary grzywny w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia.