- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Stacje elektroenergetyczne bez decyzji środowiskowej

Rozporządzenie dokonuje kwalifikacji przedsięwzięć budowlanych na mogących potencjalnie oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikacja inwestycji do jednej z tych dwóch grup ma istotne znaczenie w kontekście obowiązku inwestora do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Stacje elektroenergetyczne – nowe rozporządzenie

Do najważniejszych dla naszych klientów zmian wprowadzanych przez nowe przepisy należy usunięcie z katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, stacji elektroenergetycznych. Stacji elektroenergetycznych nie zakwalifikowano w nowym rozporządzeniu nawet jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Oznacza to, iż dla budowy stacji elektroenergetycznych nie będzie konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Rozporządzenie zmienia przy tym kryteria kwalifikujące inne przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji środowiskowej będzie wymagane częściej w przypadku inwestycji z zakresu chowu i hodowli zwierząt oraz gospodarki odpadami, a rzadziej w przypadku inwestycji narciarskich, browarów, słodowni i gorzelni. Dodatkowo, zniesiono obowiązek uzyskiwania decyzji środowiskowych dla realizacji przedsięwzięć takich jak: instalacje do produkcji kotłów, pojemników z blach czy betonu, a także tartaki i stolarnie, instalacje do naprawy sprzętu kolejowego, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe czy stacje paliw gazu sprzężonego.

Bez uzyskania decyzji środowiskowej – nowe możliwości

Bez uzyskania decyzji środowiskowej możliwa będzie także w większości przypadków rozbudowa lub przebudowa przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W zakresie inwestycji, co do których wszczęto postępowania o wydanie decyzji środowiskowych, stosowane będą przepisy dotychczasowe.