Tablice i urządzenia reklamowe – czym jest ustawa krajobrazowa?

Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest ustawa krajobrazowa i jakie jest jej znaczenie? Czym różni się tablica, urządzenie reklamowe i szyld? Z czego wynikają ograniczenia w sytuowaniu reklam?

Nadmiar tablic i urządzeń reklamowych przyczynia się do degradowania ładu przestrzennego i krajobrazu. Podejmowana walkę z tym zjawiskiem, a najpełniejszym przejawem powyższego było uchwalenie ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tj. tzw. ustawy krajobrazowej 

Czym jest ustawa krajobrazowa? 

Ustawa krajobrazowa to w gruncie rzeczy nowelizacja szeregu innych ustaw, a nie w pełni autonomiczny akt prawny. Weszła ona życie 11 września 2015 r. i wprowadziła zmiany m.in. w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego czy ustawy o drogach publicznych 

Zawarte w noweli zmiany miały na celu ochronę krajobrazu, wprowadzono m.in. nieobecną wcześniej definicję ustawową krajobrazu oraz krajobrazu priorytetowego i obowiązek wykonywania audytów krajobrazowych.   

Pojawił się także kluczowy instrument, czyli tzw. uchwały krajobrazowe – akty prawa miejscowego, w których rada gminy może określić zasady i warunki sytuowania m.in. tablic i urządzeń reklamowych, a także ich gabaryty, standardy jakościowe czy rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Uchwałom krajobrazowym poświęcimy osobny wpis na portalu.  

Tablica reklamowa, urządzenie reklamowe czy szyld?  

Dzięki ustawie krajobrazowej pierwszy raz pojawiła się ustawowa definicja reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego i szyldu. „Reklama” to upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. Pojęcie to odnosi się więc nie do przedmiotów materialnych, ale do czynności.  

Tablicą reklamową jest przedmiot materialny przeznaczony lub służący do ekspozycji reklamy (wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami) o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji. Jako przykłady przepis wskazuje: baner reklamowy, reklamy na oknach budynków, rusztowaniach, ogrodzeniach czy wyposażeniu placów budów. Tablicą reklamową nie są drobne przedmioty codziennego użytku wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Urządzeniami reklamowymi są przedmioty materialne przeznaczone lub służące ekspozycji reklamy (wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami) inne niż tablice reklamowe. Nie będą to jednak drobne przedmioty codziennego użytku wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia reklamowe nie muszą mieć więc płaskiej powierzchni służącej ekspozycji. 

Szyldem jest zarówno tablica jak i urządzenie reklamowe, jeśli informują o działalności (niekoniecznie gospodarczej) prowadzonej na nieruchomości, gdzie obiekty te się znajdują.  

Ograniczenia w sytuowaniu 

Ograniczenia w sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych wynikają z różnorodnych regulacji prawnych. Wyznaczają je akty planistyczne (w szczególności plany miejscowe i uchwały krajobrazowe), prawo budowlane, przepisy o ochronie zabytków czy ochronie przyrody, a także ustawa o drogach publicznych w zakresie reklam w pasach drogowych. Konkretna inwestycja każdorazowo wymaga analizy szeregu regulacji.   

Powyższe rozwiniemy także w kolejnych wpisach.  

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

wadliwość decyzji administracyjnej

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym – kto może uwierzytelnić jego odpis?

wadliwość decyzji administracyjnej

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym – jak uwierzytelnić jego odpis i nie popełnić błę...

dziennik budowy

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Cz. I.

Opłata planistyczna

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Prawo zamówień publicznych Cz. II...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc