- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Wzrost stawek odsetek ustawowych | rosnące zaległości w płatnościach

Wiele firm aktualnie boryka się z brakiem płynności finansowej, na rynku da się zauważyć coraz to większe zatory płatnicze, dodatkowo ciągle rosnące ceny i brak dostępu do towarów i surowców sprawiają, że działanie na polskim czy międzynarodowym rynku staje się nieprzewidywalne.

Poniżej przedstawiamy powszechnie występujące w obrocie gospodarczym odsetki, których wysokość wynika z przepisów prawa. Odsetki te dotyczą więc wszystkich podmiotów, w szczególności dotyczyć mogą przedsiębiorców.

Transakcje handlowe

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych reguluje część obrotu miedzy przedsiębiorcami.

Ustawa przewiduje instrumenty walki z zatorami płatniczymi, obowiązki po stronie przedsiębiorców z tym związane, przyznaje rekompensatę kosztów poniesionych na odzyskiwanie należności oraz przede wszystkim wprowadza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Transakcją handlową w myśl ustawy jest transakcja, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług związanych z działalnością gospodarczą stron.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych:

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Gdy nie mamy do czynienia z ww. transakcjami handlowymi, w grę wchodzą odsetki ustawowe za opóźnienie. Dotyczą one relacji innych niż zawierane w związku z działalnością gospodarczą obu podmiotów, tj. np.:

W takich sytuacjach żądać można odsetek ustawowych za opóźnienie, które wynoszą 9% w skali roku.

W umowie uregulować można, że odsetki za opóźnienie będą wyższe niż wskazane wyżej, niemniej maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Odsetki od kosztów procesu

Zdarza się, że koniecznością w danej sprawie jest proces sądowy. W przypadku jego wygrania (w całości lub w części), Sąd zasądzi na rzecz wygrywającej strony zwrot kosztów, na które to koszty składają się m.in.:

Od zasądzonych na naszą rzecz kosztów przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki takie przysługują od uprawomocnienia się orzeczenia je zasądzającego, do dnia zapłaty.

Jeśli kontrahent nie ureguluje należności z orzeczenia sądowego, można skierować wniosek egzekucyjny do komornika i żądać w nim nie tylko należności głównej z zasądzonymi odsetkami, ale także kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wskazane wyżej stawki odsetek ukształtowane zostały 9 marca 2022 r., kiedy NBP po raz ostatni podniósł stopy procentowe. Ingerencje NBP w rynek mają wiele skutków, zwiększenie wysokości odsetek jest jednym z nich. Zaległości w płatnościach będą więc coraz bardziej dotkliwe.