- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu

Przepisy kodeksu cywilnego  nie definiują precyzyjnego  sposobu ustalania wynagrodzenia (jak np. zamierzał  to uczynić Ustawodawca w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych). Przyjmuje się, że może to być wynagrodzenie jednorazowe (ustalane w przeważającej części przypadków), ale także okresowe (znacznie rzadziej spotykane).

 

Ustawodawca posłużył się wyłącznie sformułowaniem „odpowiednie wynagrodzenie”, które zgodnie z bieżącym orzecznictwem winno uwzględniać m.in.:

  1. charakter nieruchomości, położenie, rodzaj i jej przeznaczenie wynikające z dokumentów planistycznych,
  2. stopień ograniczenia prawa własności (pod powierzchnią, nad powierzchnią, gabaryty urządzeń przesyłowych, etc.)
  3. rodzaj i parametry urządzeń przesyłowych mające wpływ na ustalenie szerokości strefy,
  4. częstotliwość i sposób korzystania z urządzeń przesyłowych.

W przypadku postępowania sądowego w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu wynagrodzenie to ustalane zostanie w oparciu o opinię biegłego sądowego – rzeczoznawcy majątkowego.  Warto już na etapie zlecenia opinii sprecyzować kryteria sporządzenia opinii, bowiem z reguły sądy w postanowieniu dowodowym bardzo ogólnie określają zakres i przedmiot opinii, pomijając czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Brak uwzględnienia poszczególnych elementów oprócz określenia nieprawidłowej wysokości będzie też negatywnie wpływał na długość prowadzonego postępowania.