Zasiedzenie służebności przesyłu w pytaniach i odpowiedziach cz. 3

Nieruchomości

13.07.2018


rygor natychmiastowej wykonalności

Jakie działania przerywają bieg przedawnienia zasiedzenia służebności przesyłu?

Przerwanie biegu zasiedzenia wymaga podjęcia działania przed sądem, co wynika z treści art. 123 kodeksu cywilnego. Zatem najskuteczniejszą metodą stanowi wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia  21 stycznia 2011 r. (III CZP 124/10) „Wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3051 § 2 k.c.) przerywa bieg terminu zasiedzenia tej służebności.”

Warto również wspomnieć, iż istotna zmiana przebiegu urządzenia przesyłowego powoduje zmianę treści służebności, co w konsekwencji wpływa na rozpoczęcie biegu zasiedzenia od nowa.

 

Jakie działanie nie przerywają biegu przedawnienia zasiedzenia służebności przesyłu ?

Przede wszystkim pozasądowe, czyli skierowanie do przedsiębiorcy przesyłowego wezwania do ustanowienia służebności przesyłu, czy prowadzenie negocjacji nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. Również Wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności nie przerywa biegu jej zasiedzenia.

 

Co w sytuacji, gdy służebność przesyłu nie została wpisana do księgi wieczystej ?

Zgodnie z rękojmią wiary ksiąg publicznych w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym rozstrzyga treść księgi. Warto jednak pamiętać o treści art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który wyłącza wobec służebności przesyłu rękojmie. Zagadnienie stanowiło przedmiot jednego z postanowień Sądu Najwyższego, a konkretnie z dnia 28 marca 2017 r. ( II CSK 462/16 ), który wskazał, iż „Ustawodawca w art. 7 ust. 1 u.k.w.h. zdecydował się wyłączyć działanie rękojmi przeciwko prawom, które ex lege obciążają nieruchomość i jak podkreśla się w literaturze dokonał tego w interesie publicznym. Unormowanie to stosuje się do służebności gruntowej i służebności przesyłu, które zostały nabyte w drodze zasiedzenia (art. 292 k.c. w zw. z art. 3054 k.c.).”

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc