Liczba stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Proces inwestycyjny

16.06.2015


Stronami postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. Zgodnie z powyższym, liczba stron w postępowaniu zależna jest od powierzchni, którą stanowi obszar oddziaływania inwestycji.

Dla inwestora korzystniejsza jest oczywiście sytuacja, w której oprócz niego w postępowaniu bierze udział jak najmniejsza liczba podmiotów. Zmniejsza to ryzyko odwołania się pozostałych stron od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i tym samym przedłużenia postępowania. Nadto, w razie gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania może on rozpocząć roboty budowlane jeszcze przed uprawomocnieniem się decyzji[1].

Powierzchnia Obszaru Oddziaływania

Zgodnie z zawartą w ustawie Prawo budowlane definicją, Obszar Oddziaływania to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Łatwo zauważyć, iż ustalenie obszaru oddziaływania inwestycji w konkretnej sprawie wyłącznie na podstawie powyższej definicji jest niemożliwe i wymaga odniesienia się do przepisów zawartych w innych aktach prawnych. Odesłanie dotyczy zarówno ustaw, rozporządzeń, jak i aktów prawa miejscowego, takich jak plan zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze tak szeroki wachlarz przepisów, na podstawie których organ administracyjny określa krąg stron w sprawach o pozwolenie na budowę, należy uznać iż dysponuje on w tej kwestii daleko idąca swobodą.

Konsekwencje dla inwestorów

Korzystnym posunięciem może okazać się dla inwestora zwrócenie się do organu z wnioskiem o wskazanie konkretnych przepisów, na mocy których wyznaczył on powierzchnię obszaru oddziaływania. Często zdarza się bowiem, iż przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne, a organ dokonuje ustaleń w dużej mierze dowolnie. Uzyskanie informacji zwrotnej od organu otwiera inwestorowi szerokie pole do polemiki w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania.

Podsumowując, wyznaczenie przez organ administracyjny powierzchni oddziaływania inwestycji, a w konsekwencji kręgu stron postępowania ma doniosłe skutki dla sprawności przebiegu postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę. W związku z tym w interesie inwestora leży podjęcie działań mających na celu ograniczenie liczby występujących w sprawie stron.

[1] Część doktryny i orzecznictwa neguje wskazany pogląd uznając, iż do postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę nie ma zastosowania art. 130 § 4 k.p.a.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc