Zamówienia Publiczne: Bezpośrednia zapłata podwykonawcy

Proces inwestycyjny

11.09.2018


Kilka lat temu w mediach głośno było o konflikcie Rządu z podwykonawcami realizowanych inwestycji publicznych. Generalni wykonawcy nie wypłacali należności działającym w im imieniu podwykonawcom, a inwestorzy nie mieli podstawy prawnej do tego by pominąć znajdujących się w tragicznej sytuacji finansowej generalnych wykonawców i tym samym zapewnić wypłatę należnych wynagrodzeń.

podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Przepisy w ustawie o Prawie zamówień publicznych

By zaradzić temu problemowi w przyszłości, do ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono przepisy umożliwiające bezpośrednią zapłatę przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy przysługującego mu z tytułu umowy o podwykonawstwo wymagalnego wynagrodzenia w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez jego kontrahenta.

Podwykonawcy znają powyższe przepisy, często nie pamiętają jednak, iż zawierają one ograniczenia i wymogi, których spełnienie jest warunkiem możliwości domagania się zapłaty od zamawiającego.

Co do zasady wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. Przekroczenie tego terminu stanowi podstawę uchylenia obowiązku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy[1].

Interes podwykonawcy

W interesie podwykonawcy leży zatem dopilnowanie by wykonawca zrealizował swój obowiązek w powyższym zakresie. Lepiej jeszcze by podwykonawca również przedstawił zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców realizujących inwestycję, zachęcam do regularnych odwiedzin naszego portalu. Niedługo pojawi się na nim kolejny artykuł poruszający tę tematykę.

[1] Nowicki, Józef Edmund. Art. 143(b). W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer Polska, 2018.; Skubiszak-Kalinowska, Irena. Art. 143(b). W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2018); wyrok KIO z 23 października 2015 r., sygn. 2181/15

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

Wybory przedstawicieli pracowników w celu obniżenia wymiaru czasu pracy albo wprowadzenia przestoju

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc