Istotna zmiana umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Proces inwestycyjny

14.12.2018


Przedsiębiorcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, powinni pamiętać, że zawarte w przypadku wyboru ich oferty umowy rządzone są specyficznym rygorem prawnym wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

zamówienia publiczne

Brak możliwości zmian

Najważniejszą dla wykonawców cechą umów zawieranych w omawianej procedurze jest brak możliwości ich zmiany w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy. Reguła ta obowiązuje przy tym w przypadku wszystkich trybów udzielania zamówień, za wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki. W praktyce oznacza to, iż nawet w przypadku dobrej woli zamawiającego, zwolnienie wykonawcy z zaciągniętych zobowiązań lub ograniczenie ich zakresu nie jest możliwe, za wyjątkiem kilku przypadków przewidzianych w ustawie.

Czy każda zmiana umowy jest niedopuszczalna?

Co do zasady, niedopuszczalne są jedynie istotne zmiany umowy. Za takie, zgodnie z zapisami ustawowymi uznawane są te, które zmieniają ogólny charakter umowy lub nie zmieniając tego charakteru:

1)      wprowadzają warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

2)      naruszają równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie,

3)      znacznie rozszerzają lub zmniejszają zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

4)      polegają na zastąpieniu wykonawcy.

Co w przypadku umów zawieranych przed zmianą przepisów?

W praktyce na polu oceny dopuszczalności zmiany umowy często dochodzi do sporów wykonawcy z zamawiającym. Miało to miejsce jeszcze częściej przed dniem 28 lipca 2016 r., kiedy to wprowadzono do ustawy wyżej cytowaną definicję zmiany istotnej. Wciąż jednak w obiegu prawnym pozostają umowy zawarte przed zmianą przepisów, do których nowej definicji nie stosuje się.

Co jeśli zamawiający odmawia zgody na zmianę umowy w tym przypadku? Z pomocą może przyjść orzecznictwo, zwłaszcza zaś wielokrotnie wykorzystywane przez naszą Kancelarię orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur, w którym wskazano, że Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

Pamiętać należy przy tym, iż zmiana zawartej umowy dopuszczalna będzie jedynie za zgodą zamawiającego. Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w sprawie negocjacji z zamawiającym możliwości zmiany kontraktu. Zapraszamy do kontaktu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

grunty rolne ustawa

Przekształcenia spółek z gruntami rolnymi – uwaga na wadliwe sformułowanie przepisów noweli!

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc