Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami mieszkalnymi ustawodawca przekształci w prawa własności

Nieruchomości

5.07.2018


W dniu 27 czerwca 2018 r. do Sejmu wpłynął, od dawna oczekiwany rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673). Proponowana regulacja wprowadza znaczące zmiany w kwestii przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i ma być remedium na dotychczasowe długotrwałe procedury związane z przekształcaniem udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu w przypadku odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Jak wskazują autorzy projektu, projekt „ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w szczególności na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych.[1] Dotychczas współużytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej na której posadowiony był budynek, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego potrzebowali zgody wszystkich właścicieli lokali, co stanowiło znaczną trudność zwłaszcza przy kilkudziesięciu lokalach i ich właścicielach w budynkach wielorodzinnych.

W praktyce wystarczył sprzeciw lub bierny opór jednego z współużytkowników wieczystych, aby znacznie opóźnić proces przekształcenia. Nowa ustawa ma docelowo wyeliminować istniejące prawa współużytkowania wieczystego na gruntach pełniących funkcję mieszkaniową oraz zapobiec powstawaniu udziałów w tym prawie w przyszłości. W konsekwencji ma dojść do stopniowego wygaszania tego prawa na gruntach pełniących funkcje mieszkaniowe.

Według projektu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nastąpić ma z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.  Nie będzie już zatem potrzebna decyzja organu, który będzie jedynie wydawał zaświadczenia potwierdzające  przekształcenie z mocy prawa. Projektowana ustawa wprowadza również szczegółowe zasady uiszczania opłat za przekształcenie oraz liczne możliwości udzielania bonifikat.

Autorzy projektu odnoszą się również do zarzutów kierowanych pod adresem poprzednich projektów i podkreślają, że ustawa nie ingeruje w prawo własności, a właściciele gruntów nie stracą na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W ich ocenie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe pełnią specyficzną i bardzo istotną dla obywateli funkcję, a projektowane zmiany ustabilizują sytuację prawną obecnych współużytkowników wieczystych.

W kolejnych wpisach przybliżymy Państwu szczegółowo projektowane rozwiązania, a zwłaszcza przedstawimy jakie grunty obejmie ustawa, jak będzie wyglądało potwierdzenie przekształcenia użytkowania wieczystego ex lege, a także jaka będzie wysokość opłat i możliwych do uzyskania bonifikat. Będziemy również na bieżąco śledzić proces legislacyjny i reakcję różnych środowisk na proponowane zmiany.

[1] Uzasadnienie projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Od stycznia książka obiektu może być elektroniczna (EKOB)

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Najem prywatny tylko na ryczałcie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przepisy „#StopPatodeweloperka” – jakie zmiany w prawie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicz...

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc