Wymagania dotyczące eksploatacji stacji ładowania transportu publicznego

Wiadomości

22.08.2019


30 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Określono w nim wymogi dotyczące eksploatacji, naprawy i modernizacji wskazanych urządzeń.

stacje ładowania samochodów elektrycznych

Eksploatacja

Przede wszystkim eksploatowane mogą być jedynie punkty i stacje ładowania sprawne i wyposażone w odpowiednie i działające zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Należą do nich wyłącznik główny oraz zabezpieczenie nadmiarowoproądowe. Ponadto, jeśli urządzenie korzysta z sieci prądu przemiennego, konieczny jest wyłącznik różnicowoprądowy. Korzystanie z jakichkolwiek przedłużaczy podczas eksploatacji jest niedopuszczalne.

Lokalizacja stacji ładowania samochodów elektrycznych

Punkt lub stacja powinny być zlokalizowane w taki sposób, by uniemożliwić uszkodzenie ich w wyniku najechania pojazdem. Jeśli jest to utrudnione, lub urządzenie już zainstalowano, należy odpowiednio je zabezpieczyć, na przykład za pomocą słupków lub barier. Eksploatujący powinien jednak pamiętać, by nie utrudnić dostępu do niego osobom niepełnosprawnym.

Konserwacje, przeglądy i pomiary

By zagwarantować sprawność systemów, eksploatujący zobowiązany jest zapewnić okresowe konserwacje, przeglądy serwisowe oraz pomiary elektryczne, zgodnie z instrukcją eksploatacji.

W przypadku awarii urządzenia lub zaniedbania obowiązku dokonania koniecznych pomiarów w terminie, eksploatujący powinien odłączyć urządzenie od sieci i oznaczyć je jako wyłączone z eksploatacji. Jeśli w punkcie lub stacji ładowania zainstalowano uprzednio inne źródła energii elektrycznej, również należy je odłączyć.

Rozporządzenie określa także zakres i procedurę badań dokonywanych obowiązkowo przez Urząd Dozoru Technicznego. Badania takie prowadzone są przed oddaniem urządzenia do eksploatacji, a także każdorazowo przy okazji napraw i modernizacji. Badania przeprowadza się na wniosek operatora ogólnodostępnej stacji ładowania lub podmiotu eksploatującego stację ładowania inną niż ogólnodostępna. Treść wniosku oraz jego załączniku szczegółowo określa przedmiotowe Rozporządzenie.

Oznaczenie punktów i stacji ładowania

Na punktach i stacjach ładowana umieszczona winna być tabliczka znamionowa, a dodatkowo instrukcja ładowania, numer telefonu eksploatującego oraz tabliczka wskazująca na zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia, w tym oznaczenie graficzne ostrzegające przed możliwością porażenia prądem.

Wymogi techniczne

Rozporządzenie określa także szczegółowe wymagania techniczne dla gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych dla ogólnodostępnych stacji ładowania.

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Jakub Stefan Arczyński prelegentem podczas warsztatów online organizowanych przez MMC Polska

Łukasz Kułaga prelegentem podczas Kongresu Real Estate Magazine

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przepisy „#StopPatodeweloperka” – jakie zmiany w prawie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicz...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc