Kara umowna za odstąpienie od umowy w wyniku niewykonania zobowiązania pieniężnego niedopuszczalna

Dawno już w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że możliwe jest zastrzeżenie w umowie kary umownej za odstąpienie od niej z winy kontrahenta. Problematyczna pozostawała jednak możliwość nałożenia takiej kary wówczas, gdy odstąpienie nastąpiło w wyniku niewykonania zobowiązania pieniężnego.

Część przedstawicieli piśmiennictwa prawniczego uważała bowiem, iż przyznawanie takiej możliwości wypacza istotę kary umownej, która może być zastrzegana tylko za niewykonanie zobowiązań niepieniężnych. Inni autorzy nie widzieli w tym żadnego problemu, gdyż ich zdaniem kara w takim przypadku nakładana jest w wyniku odstąpienia od umowy, a nie bezpośrednio z uwagi na niewykonanie zobowiązania.

Zdecydowane nie były także sądy, w tym Sąd Najwyższy, który raz przychylał się do pierwszego z powyższych poglądów[1], a raz do drugiego[2].

Ostatecznie dziś jednak (20 listopada 2019 r.) Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 3/19 rozstrzygnął, iż zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od umowy w wyniku niewykonania zobowiązania pieniężnego jest niedopuszczalne. Uchwała podjęta została w składzie siedmiu sędziów, co oznacza, iż ma ona moc wiążącą dla wszystkich sądów w kraju.

W konsekwencji, roszczenia o zapłatę kar umownych naliczonych w związku z odstąpieniem od umowy wynikającym z niewykonania zobowiązania pieniężnego winny być przez sądy oddalane.

 

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2011 r., sygn. IV CSK 401/10, LEX nr 1108517.

[2] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. III CSK 288/06, LEX nr 274191.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kary umowne

Kara umowna dla podwykonawcy drogowego tylko za zgodą Inwestora

podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Zamówienia Publiczne: Bezpośrednia zapłata podwykonawcy

kto odpowiada za awarie przyłącza wodociągowego

Awaria kanalizacji – kto zapłaci?

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc