Obwieszczenia w sprawach dotyczących inwestycji liniowych

W sprawach dotyczących realizacji inwestycji liniowych nie zawsze trzeba doręczać korespondencję pocztą. W większości spraw organy mogą stosować uproszczony tryb doręczania poprzez publiczne obwieszczenie. Korzystanie z obwieszczeń znacznie przyspiesza procedury administracyjne z udziałem wielu uczestników.

http://www.flickr.com/photos/41506934@N03/5704133786

Postępowania administracyjne w sprawach dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych i linowych należą do jednych z najbardziej złożonych procedur administracyjnych. Niewątpliwym utrudnieniem dla organów prowadzących postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy też decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest fakt, że są to sprawy prowadzone przy udziale bardzo wielu stron postępowania.

W przypadku wielokilometrowych gazociągów czy linii elektroenergetycznych realizowanych w przeważającej części na gruntach stanowiących własność prywatną ilość stron postępowania potrafi osiągnąć nawet kilkaset podmiotów i osób. W świetle art. 28 k.p.a. stroną jest bowiem każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

W takich przypadkach bezpośrednie doręczanie wydawanych w toku postępowania rozstrzygnięć, postanowień czy też samej decyzji kończącej postępowanie w sprawie każdej ze stron postępowania byłoby nad wyraz problematycznym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje na szczęście zastosowanie uproszczonej procedury doręczeniowej, która będzie znajdować zastosowanie m.in. w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.

Podstawowa regulacja w tym zakresie została zawarta w art. 49 k.p.a. zgodnie z którym Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustawodawca nie zdefiniował przy tym  co należy rozumieć poprzez inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W praktyce spotyka się różne rozwiązania, a za utrwaloną dotychczas praktykę można przyjąć następujące czynności:

a) Zamieszczenie obwieszczenia na tablicy informacyjnej organu prowadzącego postępowanie;

b) Zamieszczenie obwieszczenia na tablicach informacyjnej organu gminy (Wójta – Urzędu Gminy) obszaru której dotyczy postępowanie – w przypadku spraw obejmujących obszar kilku gmin, obwieszczenie winno zostać zamieszczone w każdej z tych gmin;

c) Zamieszczenie obwieszczenia w biuletynie informacji publicznej organu prowadzącego postępowanie oraz urzędów gmin na obszarze których przedsięwzięcie ma być realizowane.

W praktyce mogą występować także dodatkowe zwyczajowo przyjęte w danej miejscowości sposoby publicznego ogłaszania w rozumieniu art. 49 k.p.a. Wśród przykładów takich zwyczajów można np. wymienić wywieszenie obwieszczenia u sołtysa wsi lub na tablicy informacyjnej lokalnej parafii czy też odczytanie obwieszczenia przez sołtysa podczas zebrania wiejskiego.

Wydaje się jednak, że to dana strona postępowania powołując się na niestandardowy zwyczaj lokalny w zakresie sposób publicznego ogłaszania w danej miejscowość i na tej podstawie kwestionując skuteczność doręczenia jej np. decyzji środowiskowej, będzie obowiązana do wykazania w postępowaniu, że na danym terenie taki zwyczaj rzeczywiście funkcjonuje i jest sposobem powszechnie przyjętym w tej miejscowości.

Warto również pamiętać, w przypadku obwieszczenia, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Decyzja jest natomiast publicznie ogłoszona w dniu, w którym obwieszczenie zostało udostępnione, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim potencjalnym stronom postępowania. Niezależnie od faktycznej daty zapoznania się stron z treścią obwieszczanej decyzji przyjmuje się w oparciu o treść art. 49 k.p.a. fikcję prawną, że doręczenie nastąpiło z upływem 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Materiały:

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r., IV SA/Wa 288/08, Lex nr 495173.
MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc