Wynagrodzenie za służebność przesyłu bez podatku dochodowego

Nieruchomości

9.03.2015


Osoby fizyczne, które uzyskały wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie muszą odprowadzać podatku dochodowego. Zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Dotyczy wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Wskazana powyżej regulacja nie tylko kończy wieloletni spór pomiędzy organami podatkowymi, a właścicielami nieruchomości i wykonawcami inwestycji liniowych, lecz wprowadza również zwolnienie z opodatkowana w znacznie szerszym niż dotychczas obowiązującym zakresie. Przed nowelizacją zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego zwolnienie z opodatkowania przysługiwało wyłącznie w przypadku ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od podatku zostali objęci wszyscy właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi niezależnie od tego czy grunt objęty służebnością wchodzi w skład gospodarstwa rolnego czy też jest np. gruntem przeznaczonym pod zabudowę.

Z uwagi na wprowadzone zwolnienie, w zakresie wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu osobom fizycznym podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia (Inwestor lub Wykonawca) nie będzie obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C o przychodach z innych źródeł.

Omawiana regulacja weszła w życie z dniem 18 października 2014 r. jednakże zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw znajduje zastosowanie do wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu (dochodów uzyskanych) od dnia 1 stycznia 2014 r., co wynika z przejętego sytemu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ujęciu rocznym.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc