Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – warunek zgodności przebiegu inwestycji z MPZP lub decyzją lokalizacyjną

Podstawowym warunkiem wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości jest zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zamierzonym przedsięwzięciem.

Możliwość skorzystania z administracyjnego trybu pozyskania prawa do nieruchomości w celu posadowienia urządzeń infrastruktury przesyłowej może nastąpić wyłącznie, gdy dla konkretnego obszaru uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wobec jego braku – została wydana decyzja lokalizacyjna. Wymóg zachowania zgodności odnosi się przede wszystkim do obszaru nieruchomości, który objęty został przeznaczeniem pod budowę publicznych urządzeń infrastruktury technicznej, lub na którym ustalona została lokalizacja tego typu inwestycji.

Określenie przebiegu inwestycji

Należy pamiętać, że w decyzji wydanej na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami konieczne jest jednoznaczne określenie przebiegu inwestycji, a także zakresu uszczuplenia władztwa właściciela lub użytkownika wieczystego. Samo odwołanie się w decyzji do planu miejscowego jest niewystarczające. [1]

 

Zgodność z obszarem nieruchomości

W ramach postępowania prowadzonego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami organ nie jest władny zmieniać ustalenia przyjęte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, pojawiają się również rygorystyczne stanowiska sądów administracyjnych wskazujące, iż „(…)..Skoro ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w tej ostatniej określono szerokość strefy bezpieczeństwa na 15 m z każdej strony od osi rurociągu, to starosta będąc z mocy przepisu związany parametrami wynikającymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie mógł ich zmienić.[2] Oznaczałoby to, że prowadzący Starosta, jako organ I instancji, prowadzący postępowanie nie posiada uprawnienia do wprowadzania jakichkolwiek odstępstw od przyjętych w miejscowym planie rozwiązań i jest bezwzględnie zobligowany do zachowania zgodności rozstrzygnięcia z planem.

 

Co w przypadku zmniejszenia strefy ograniczenia korzystania z nieruchomości?

Sytuacje, w których przedsiębiorstwo przesyłowe (lub wykonawcy) zmierza do uzyskania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości obejmującej mniejszy niż obszar wynikający z miejscowego planu lub decyzji lokalizacyjnej są coraz częściej spotykane. Wielokrotnie zdarza się, że oprócz szerokości wynikającej z ustanowionej np. w mpzp strefy, wnioskowanej przez przedsiębiorcę pojawia się jeszcze trzecia wartość– stanowiąca konsekwencję przeprowadzenia postępowania o ocenę oddziaływana na środowisko i wydania tzw. decyzji środowiskowej. Wówczas trzeba bardzo starannie przeanalizować stan faktyczny i uzasadnić przebieg realizowanej inwestycji, aby uchronić się przed ewentualnymi zarzutami ze strony właściciela nieruchomości.

[1] II SA/Op 526/13 wyrok wsa 2014.02.06 w Opolu

[2] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r., I OSK 664/08, Lex nr 535260.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc