Okres trwania służebności przesyłu

Służebność przesyłu ustanowiona w drodze umowy z właścicielem nieruchomości lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym daną nieruchomość. Zarówno w umowach jak i orzeczeniach sądowych często wskazuje się, że służebność jest ustanawiana „na czas nieoznaczony”.

http://www.flickr.com/photos/41506934@N03/5704133786

Ograniczone prawo rzeczowe

Należy wskazać, że w świetle prezentowanych w orzecznictwie i piśmiennictwie prawniczym stanowisk nie budzi wątpliwości fakt, że prawo do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego na podstawie służebności przesyłu ma charakter trwały. Nie jest on jednak uprawnieniem wieczystym.

 Czas nieoznaczony

Uprawnienie przysługujące Inwestorowi – przedsiębiorstwu przesyłowemu ze służebności przesyłu będą mogły być wykonywane tak długo, jak na danej nieruchomości będą posadowione i eksploatowane odpowiednie urządzenia przesyłowe. W treści służebności przesyłu oświadczenie właściciela lub postanowienie sądu wskazuje na ustanowienie służebności na czas nieoznaczony.

 Przypadki wygaśnięcia służebności

Służebność przesyłu z pewnością wygasa także z chwilą likwidacji przedsiębiorcy przesyłowego. Jeżeli służebność wygasła, to przedsiębiorca zobowiązany jest usunąć urządzenia przesyłowe, które utrudniają korzystanie z nieruchomości.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora

umowa służebności przesyłu

Czy jest możliwa mediacja z organem administracji publicznej?

Rewolucja w planistyce – komu się przysłuży?

Wzrost stawek odsetek ustawowych | rosnące zaległości w płatnościach


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc