Okres trwania służebności przesyłu

Służebność przesyłu ustanowiona w drodze umowy z właścicielem nieruchomości lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym daną nieruchomość. Zarówno w umowach jak i orzeczeniach sądowych często wskazuje się, że służebność jest ustanawiana „na czas nieoznaczony”.

http://www.flickr.com/photos/41506934@N03/5704133786

Ograniczone prawo rzeczowe

Należy wskazać, że w świetle prezentowanych w orzecznictwie i piśmiennictwie prawniczym stanowisk nie budzi wątpliwości fakt, że prawo do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego na podstawie służebności przesyłu ma charakter trwały. Nie jest on jednak uprawnieniem wieczystym.

 Czas nieoznaczony

Uprawnienie przysługujące Inwestorowi – przedsiębiorstwu przesyłowemu ze służebności przesyłu będą mogły być wykonywane tak długo, jak na danej nieruchomości będą posadowione i eksploatowane odpowiednie urządzenia przesyłowe. W treści służebności przesyłu oświadczenie właściciela lub postanowienie sądu wskazuje na ustanowienie służebności na czas nieoznaczony.

 Przypadki wygaśnięcia służebności

Służebność przesyłu z pewnością wygasa także z chwilą likwidacji przedsiębiorcy przesyłowego. Jeżeli służebność wygasła, to przedsiębiorca zobowiązany jest usunąć urządzenia przesyłowe, które utrudniają korzystanie z nieruchomości.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

wadliwość decyzji administracyjnej

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym – kto może uwierzytelnić jego odpis?

wadliwość decyzji administracyjnej

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym – jak uwierzytelnić jego odpis i nie popełnić błę...

dziennik budowy

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Cz. I.

Opłata planistyczna

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Prawo zamówień publicznych Cz. II...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc