Ustalenie treści służebności przesyłu

Nieruchomości

5.03.2015


Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym skutecznym wobec innych osób, także nabywcy nieruchomości. Treść służebności przesyłu powinna wynikać z działu III księgi wieczystej.

http://www.flickr.com/photos/49547334@N02/4725090871

Charakter wpisu w księdze wieczystej

Wpis w księdze wieczystej ma w tym przypadku charakter deklaratoryjny, a zatem wobec braku wpisu, uprawnienia przyznane Inwestorowi linii napowietrznej mogą być skutecznie realizowane zgodnie z treścią ustanowionej służebności przesyłu.

Zgodnie bowiem, z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece[1] Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych  nie działa przeciwko służebnościom przesyłu. Tym samym rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych wynikająca z art. 5 u.k.w.h.[2], nie będzie chronić potencjalnego nabywcy nieruchomości przed ograniczeniami wynikającymi z ustanowionej służebności przesyłu, która nie została ujawniona w prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej. Deklaratoryjny wpis w księdze wieczystej ma bowiem co da zasady charakter wyłącznie „informacyjny”.

Ustalenie treści służebności przesyłu

Zakres służebności powinno się ustalić na podstawie wpisów wynikających z ksiąg wieczystych. Jednak treść prawa często się różni i uzyskanie odpisu z księgi wieczystej (na stronie http://ekw.ms.gov.pl) nie gwarantuje uzyskania pełnej informacji (uwzględniając przypadki wskazane w powyższym akapicie). Dlatego dla poznania treści służebności konieczne może być uzyskanie dostępu do umowy (lub postanowienia sądu).  Udostępnienie umowy lub orzeczenia może nastąpić za zgodą stron, w postępowaniu przed sądem okręgowym lub uzyskaniem wglądu do dokumentów źródłowych konkretnej księgi wieczystej, co wiązać się będzie z wykazaniem odpowiedniego interesu prawnego.

Jednak poczynione ustalenia mogą mieć kluczowe znaczenia dla dalszego korzystania z nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest służebności przesyłu.

______________________________________________________________
[1] Art. 7. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:

1) prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu;

2) prawu dożywocia;

3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej;

4) służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia;

5) służebnościom przesyłu.

[2] Art. 5. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc