Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie postępowania administracyjnego

Proces inwestycyjny

17.03.2015


W obecnym porządku prawnym przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się przesyłem lub dystrybucją energii i paliw gazowych, chcąc uzyskać tytuł prawny do nieruchomości niezbędnej dla korzystania z sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, może skorzystać nie tylko np. z instytucji służebności przesyłu, ale także z administracyjnoprawnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. Konkurencyjną procedurą pozwalająca na pozyskanie terenu pod sieć przesyłową przewidują bowiem przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: UGN), wskazujące na szczególny przypadek wywłaszczenia. Zgodnie z art. 124 wskazanej ustawy, inwestor może uzyskać decyzję administracyjną, na mocy której właściwy starosta ogranicza sposób korzystania z nieruchomości w celu zrealizowania inwestycji celu publicznego.

http://www.flickr.com/photos/20741443@N00/2423929597

TRWAŁY TYTUŁ DO NIERUCHOMOŚCI

Z pewnością należy stwierdzić, że w wyniku decyzji o objęciu nieruchomości podmiot, na rzecz którego ostateczna decyzja została wydana, uzyskuje trwały, administracyjny tytuł prawny do nieruchomości, pozwalający na:

  1. założenie urządzeń przesyłowych, w przestrzeni nieruchomości,
  2. korzystanie z nieruchomości już po założeniu urządzeń w sposób ciągły, przez umieszczenie (istnienie) w przestrzeni nieruchomości tych urządzeń;
  3. korzystanie z nieruchomości już po założeniu urządzeń w sposób incydentalny, przez usuwanie awarii lub czynności polegających na konserwacji urządzeń, art. 124 ust. 6 UGN

DOTYCZY NOWYCH INWESTYCJI

Należy pamiętać, iż możliwość skorzystania z omawianej procedury istnieje wyłącznie w przypadku realizowania nowych inwestycji. Decyzja o objęciu nieruchomości może co do zasady zostać wydana tylko i wyłącznie w odniesieniu do planowanych inwestycji i przed rozpoczęciem procedury umieszczania urządzenia w przestrzeni danej nieruchomości.

PRZESŁANKI WYDANIA DECYZJI

Przedsiębiorca przesyłowy może nabyć tytuł wynikający z treści art. 124 UGN, gdy łącznie wystąpią następujące przesłanki:

  1. realizowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego,
  2. obszar nieruchomości, który został objęty przeznaczeniem po realizację przedsięwzięcia, pozostaje zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  3. brak zgody właściciela lub użytkownika wieczystego,
  4. postępowanie zostało poprzedzone rokowaniami przeprowadzonymi pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a przedsiębiorcą przesyłowym.

Dopiero spełnienie powyższych warunków umożliwia pozyskanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości. W następnych artykułach szczegółowo opisywać będę poszczególne elementy postępowania niezwykle istotnego z punktu widzenia przedsiębiorcy przesyłowego.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc