Kontakt

Strefa
szkoleń


Inwestycje
liniowe


Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc


Premia kompensacyjna – zadbajmy o wizerunek miasta

Nieruchomości

27.02.2019


Nowoczesny ośrodek miejski obok rozwiniętej infrastruktury, sprawnej komunikacji miejskiej czy bogatej oferty kulturalnej powinna charakteryzować dbałość o ład i porządek oraz przede wszystkim działania na rzecz ochrony środowiska i mądre zarządzanie posiadanymi zasobami. Środkiem umożliwiającym realizację tych celów może być premia kompensacyjna.

Premia kompensacyjna

Na mapie Poznania, a zwłaszcza w jego zabytkowej części, obejmującej dzielnice takie jak Stare Miasto, Wilda czy Łazarz, znajduje się wiele budynków, których stan techniczny i wygląd pozostawiają wiele do życzenia. Mowa tu przede wszystkim o przedwojennych kamienicach, które w wyniku upływu czasu utraciły dawny blask lub, których oryginalną fasadę przykryła tłusta warstwa reklamowa. Tymczasem, warto wiedzieć, że właściciele zabytkowych budynków mogą liczyć na wsparcie publiczne związane z dofinansowaniem przedsięwzięć remontowych, a narzędziem zapewniającym pomoc w realizacji tego celu jest premia kompensacyjna.

Kto może ubiegać się o przyznanie premii kompensacyjnej?

Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów[1] , dalej „u.t.r.” o premię kompensacyjną może ubiegać się inwestor będący osobą fizyczną, który spełnia następujące kryteria:

1) jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku mieszkalnego albo;

2) jest właścicielem części budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tej części budynku mieszkalnego albo;

3) jest spadkobiercą osoby będącej w dniu 25 kwietnia 2005 r. właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym lub jego części.

Inwestor, spełniający jedną z wymienionych wyżej przesłanek normatywnych, może wnioskować o dofinansowanie tylko raz w odniesieniu do konkretnego budynku mieszkalnego albo jego części.

Wysokość i zasady udzielania premii kompensacyjnej

Założeniem ustawodawcy, ustanawiającego w polskim porządku prawnym mechanizm premii kompensacyjnej, było zadośćuczynienie właścicielom nieruchomości strat finansowych, które ponieśli w wyniku przepisów obowiązujących w latach 1994-2005, uniemożliwiających podnoszenie czynszów w wynajmowanych lokalach.

Wysokość przysługującej inwestorowi premii kompensacyjnej obliczana jest według wzoru stanowiącego załącznik do u.t.r.  Co do zasady jest to iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia z lat 1994-2005.

W celu skorzystania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, inwestor powinien złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego – gdy zamierza zrealizować przedsięwzięcie lub remont w całości ze środków własnych albo za pośrednictwem banku kredytującego – wtedy, gdy konieczne jest wzmocnienie posiadanego budżetu kredytem.

Wniosek, uzupełniony o odpowiednie dokumenty musi spełniać wymagania określone w art. 15 u.t.r. Co istotne, rzeczone podanie można złożyć osobiście lub będąc zastępowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, którego wiedza i doświadczenie niewątpliwie pomogą w szybkim załatwieniu sprawy.

Z informacji udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że w Poznaniu w latach 2009-2018[2] złożono 327 wniosków o premię kompensacyjną, z czego aż 256 skutkowało przyznaniem dofinansowania o łącznej wartości 65 758 101 zł – warto więc poczynić starania i skorzystać z puli środków przeznaczonych na ten cel.

 

 

 

[1] Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 966.

[2] Dane na dzień 30.09.2018 r.

 

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Konsekwencje zakupu nieruchomości bez sprawdzenia stanu prawnego

Konsekwencje zakupu nieruchomości bez sprawdzenia stanu prawnego

grunty rolne w toku licytacji komorniczej

Każdy może nabyć grunty rolne w toku licytacji komorniczej

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy UOKiK sprawi, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe?

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc