Premia kompensacyjna – zadbajmy o wizerunek miasta

Nieruchomości

27.02.2019


Nowoczesny ośrodek miejski obok rozwiniętej infrastruktury, sprawnej komunikacji miejskiej czy bogatej oferty kulturalnej powinna charakteryzować dbałość o ład i porządek oraz przede wszystkim działania na rzecz ochrony środowiska i mądre zarządzanie posiadanymi zasobami. Środkiem umożliwiającym realizację tych celów może być premia kompensacyjna.

Premia kompensacyjna

Na mapie Poznania, a zwłaszcza w jego zabytkowej części, obejmującej dzielnice takie jak Stare Miasto, Wilda czy Łazarz, znajduje się wiele budynków, których stan techniczny i wygląd pozostawiają wiele do życzenia. Mowa tu przede wszystkim o przedwojennych kamienicach, które w wyniku upływu czasu utraciły dawny blask lub, których oryginalną fasadę przykryła tłusta warstwa reklamowa. Tymczasem, warto wiedzieć, że właściciele zabytkowych budynków mogą liczyć na wsparcie publiczne związane z dofinansowaniem przedsięwzięć remontowych, a narzędziem zapewniającym pomoc w realizacji tego celu jest premia kompensacyjna.

Kto może ubiegać się o przyznanie premii kompensacyjnej?

Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów[1] , dalej „u.t.r.” o premię kompensacyjną może ubiegać się inwestor będący osobą fizyczną, który spełnia następujące kryteria:

1) jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku mieszkalnego albo;

2) jest właścicielem części budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tej części budynku mieszkalnego albo;

3) jest spadkobiercą osoby będącej w dniu 25 kwietnia 2005 r. właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym lub jego części.

Inwestor, spełniający jedną z wymienionych wyżej przesłanek normatywnych, może wnioskować o dofinansowanie tylko raz w odniesieniu do konkretnego budynku mieszkalnego albo jego części.

Wysokość i zasady udzielania premii kompensacyjnej

Założeniem ustawodawcy, ustanawiającego w polskim porządku prawnym mechanizm premii kompensacyjnej, było zadośćuczynienie właścicielom nieruchomości strat finansowych, które ponieśli w wyniku przepisów obowiązujących w latach 1994-2005, uniemożliwiających podnoszenie czynszów w wynajmowanych lokalach.

Wysokość przysługującej inwestorowi premii kompensacyjnej obliczana jest według wzoru stanowiącego załącznik do u.t.r.  Co do zasady jest to iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia z lat 1994-2005.

W celu skorzystania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, inwestor powinien złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego – gdy zamierza zrealizować przedsięwzięcie lub remont w całości ze środków własnych albo za pośrednictwem banku kredytującego – wtedy, gdy konieczne jest wzmocnienie posiadanego budżetu kredytem.

Wniosek, uzupełniony o odpowiednie dokumenty musi spełniać wymagania określone w art. 15 u.t.r. Co istotne, rzeczone podanie można złożyć osobiście lub będąc zastępowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, którego wiedza i doświadczenie niewątpliwie pomogą w szybkim załatwieniu sprawy.

Z informacji udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że w Poznaniu w latach 2009-2018[2] złożono 327 wniosków o premię kompensacyjną, z czego aż 256 skutkowało przyznaniem dofinansowania o łącznej wartości 65 758 101 zł – warto więc poczynić starania i skorzystać z puli środków przeznaczonych na ten cel.

 

 

 

[1] Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 966.

[2] Dane na dzień 30.09.2018 r.

 

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 2. Kiedy KOWR może przejąć udziały i akcje tej spółki?

Od stycznia książka obiektu może być elektroniczna (EKOB)

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Najem prywatny tylko na ryczałcie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przepisy „#StopPatodeweloperka” – jakie zmiany w prawie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicz...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc