Sieci gazowe można już budować na zgłoszenie

Proces inwestycyjny

22.02.2019


W dniu 11 lutego 2019 r. weszła w życie od dawna oczekiwana przez przedsiębiorstwa gazownicze nowelizacja Prawa budowlanego. Dzięki zmianie ustawy gazowe sieci dystrybucyjne o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, będzie można realizować w trybie zgłoszenia zamiaru powadzenia robót budowlanych, zamiast dotychczas wymaganego w każdym przypadku pozwolenia na budowę. Nowe przepisy powinny znacznie przyspieszyć budowę sieci gazowych i przełączenie do nich docelowych odbiorców.

Sieci gazowe na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane?

Budowa sieci gazowej na zgłoszenie

Dotychczas obowiązujący art. 29 ust. 2 pkt 19a) prawa budowlanego, pozwalał na realizowanie w trybie zgłoszenia większości koniecznych dla dostawy mediów do budynków sieci. Uproszczonym trybem postępowania nie były jednak objęte sieci gazowe, w przeciwieństwie do sieci elektroenergetycznych do 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Dzięki zmianie przepisów prawa budowlanego od 11 dni z uproszczonych procedur mogą skorzystać również gazownicy. Sprawdzone od 28 czerwca 2015 r. uproszczone procedury budowlane dla inwestorów sieci dystrybucyjnych obejmą również gazowników, co powinno pozwolić znacznie przyspieszyć budowę nowych odcinków gazociągów niskiego i średniego ciśnienia oraz zapewnić dostawy wielu nowym odbiorcom oczekującym na przyłączenie do sieci.

Zgłoszenie z pełną dokumentacją projektową

Warto jednak pamiętać, że chociaż uproszczony tryb realizacji sieci dystrybucyjnych został określony jako zgłoszenie, to na inwestorze spoczywają szersze obowiązki niż np. przy zgłoszeniu budowy niewielkich obiektów do których stosowany jest tryb zgłoszenia.

Dla wybudowania sieci gazowych na zgłoszenie, inwestor będzie zobowiązany opracować i przedłożyć pełną dokumentację projektową i inne dokumenty, które są wymagane przy zwykłej procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę, tj. projekt budowlany zawierający m.in.: projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie oraz projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego oraz inne wymagane dane.

Przedłożony projekt budowlany zostanie natomiast zweryfikowany przez organ rozpoznający zgłoszenie. Pomimo możliwości realizacji inwestycji na zgłoszenie, organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł również w drodze decyzji nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli budowa sieci gazowej może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wybór trybu działania należy do Inwestora

Jeżeli natomiast inwestor oceni, że ryzyko nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla sieci realizowanej w trybie zgłoszenia jest wysokie, nie musi korzystać z uproszczonego trybu realizacji. Wybór trybu postępowania, tj. skorzystanie ze zgłoszenia lub wystąpienie od razu o wydanie pozwolenia na budowę na dotychczasowych zasadach został pozostawiony do wyboru inwestora.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że umożliwienie realizacji sieci w trybie pośrednim, tj. zgłoszenia z pełną dokumentacją projektową istotnie przyspieszyło realizację tego rodzaju inwestycji. Dzięki nowelizacji od 11 lutego 2019 r. z uproszczonej procedury skorzystają również operatorzy gazowych sieci dystrybucyjnych.

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc