Sieci przesyłowe – teraz wystarczy zgłoszenie.

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. znacznie ułatwi realizację sieci przesyłowych. Dzięki liberalizacji przepisów liczne inwestycje linowe będą mogły być realizowane w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Mniej formalności przy budowie
Znowelizowany art. 29 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określający katalog robót budowalnych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę został znacznie poszerzony z korzyścią dla przedsiębiorstw realizujących obiekty sieciowe. Dzięki zmianie przepisów pozwolenia na budowę nie będzie już wymagała realizacja obiektów liniowych, takich jak sieci:

  • elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • telekomunikacyjnych.

Budowa wskazanych powyżej inwestycji liniowych będzie się odbywać w uproszczonym trybie zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych określonym w art. 30 Prawa budowlanego, co niewątpliwie pozwoli inwestorom uniknąć często żmudnego i wielomiesięcznego procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Rozpoczęcie budowy trzeba zgłosić do PINB
Trzeba jednak pamiętać, że w świetle nowego art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Jest to bardzo istotna zmiana dla inwestorów i wykonawców obiektów liniowych.
Przypominamy, że dotychczas konieczność zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego występowała tylko w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę. Po zmianie przepisów, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. obowiązek ten obejmuje również inwestycje liniowe realizowane w trybie zgłoszenia budowy.

Nie każdą sieć wybudujemy na zgłoszenie
Pomimo liberalizacji przepisów pozwolenie na budowę nadal będzie wymagane dla największych obiektów liniowych. Trzeba bowiem pamiętać o ograniczeniach wynikających z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Wobec powyższego uzyskania pozwolenia na budowę zawsze będzie wymagała realizacja sieci zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla takich inwestycji obligatoryjnie przeprowadza się bowiem pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

Inaczej jest natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tego rodzaju przedsięwzięć przeprowadzenie oceny oddziaływania nie jest obowiązkowe, a decyzję co do potrzeby jej przeprowadzenia podejmuje każdorazowo organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kluczowa będzie decyzja środowiskowa
Decyzja organu środowiskowego będzie zatem determinować dalszy tryb postępowania przez inwestora. Jeżeli bowiem organ wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, inwestor będzie uprawniony do wybudowania danej sieci przesyłowej w uproszczonym trybie zgłoszenia budowy.

O kwalifikacji prawnośrodowiskowej poszczególnych inwestycji linowych możecie Państwo przeczytać w poniższych artykułach:

Inwestycje liniowe jako przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowej


http://prawoibudowa.pl/opinia-rdos-nie-wiaze-wojta-w-sprawie-raportu/

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc