Kiedy pozwolenie na budowę wyda wojewoda

Jednym z kluczowych aspektów realizacji inwestycji liniowej jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem o pozwolenie trzeba jednak sprawdzić do którego organu powinniśmy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zależnie od rodzaju inwestycji i trasy jej przebiegu uprawnionym do rozpatrzenia sprawy może być Starosta albo właściwy miejscowo Wojewoda.

W toku realizacji przedsięwzięcia wykonawcy obiektów liniowych są zwykle związani napiętym i szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wyśrubowane terminy wymagają jak najszybszego inicjowania stosownych procedur i doprowadzania do ich rychłego, pozytywnego zakończenia. Przygotowując się do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji liniowej należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby wniosek o wydanie pozwolenia złożyć do właściwego organu.

Zasadą w tego rodzaju sprawach jest wydawanie pozwoleń na budowę przez właściwego Starostę. Jednakże w przypadku inwestycji liniowych zasada ta doznaje znacznych modyfikacji. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art.  82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane organem I instancji właściwym do wydania pozwolenia na budowę będzie właściwy miejscowo Wojewoda w przypadku gdy wniosek dotyczy obiektów lub robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych.

Wykonawcy i Inwestorzy obiektów liniowych muszą także pamiętać że oprócz powyższego katalogu, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda, Wojewodzie została przyznana kompetencja do rozstrzygania jako organowi I instancji sprawach dotyczących następujących robót budowlanych i obiektów:

 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)), z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3));
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Często stosowaną metodą realizacji inwestycji liniowych jest pozyskiwanie kilku lub nawet kilkunastu pozwoleń na budowę dla poszczególnych odcinków realizowanej sieci. W takim przypadku może okazać się, że generalnie właściwym do wydania pozwolenia na budowę będzie Starosta, jednakże dla danego wyodrębnionego odcinka sieci kompetencja do wydania pozwolenia będzie przysługiwała Wojewodzie (np. gdy dany fragment linii jest usytuowany na terenach zamkniętych lub na obszarze kolejowym).

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji liniowej warto dokładnie sprawdzić, który organ będzie właściwy do rozpoznania tej sprawy. Co prawda w przypadku złożenia wniosku do organu niewłaściwego, ów organ zgodnie z art. 65 § 1 k.p.a. jest obowiązany do przekazania wniosku organowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Z uwagi na czas procedowania spraw przez organy administracji architektoniczno-budowlanej może to jednak zająć od kilkunastu dni do nawet kilku tygodni. Wcześniejsze ustalenie właściwego organu pozwoli oszczędzić cenne dni w napiętym harmonogramie wykonawcy.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc