Kiedy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie będzie potrzebny

Nie w każdym przypadku występowania przez inwestora lub działającego w jego imieniu wykonawcy inwestycji liniowej sporządzenie raportu OOŚ musi stać się koniecznym elementem postępowania środowiskowego. Decyzja w tym zakresie spoczywa na organie prowadzącym postępowanie.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to zwykle najbardziej kosztowny i czasochłonny w przygotowaniu element postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowej). Opracowanie raportu ze względu na konieczność sporządzania wielomiesięcznych obserwacji oraz inwentaryzacji przyrodniczych zajmuje niekiedy ponad rok kalendarzowy.

Sporządzenie raportu OOŚ jest związane z częścią postępowania środowiskowego polegającą na przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Zgodnie z art. 59 i 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia podlegające rozpoznaniu w postępowaniu środowiskowym dzieli się na dwa rodzaje:

  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze obligatoryjne;
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne;

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które z założenia stanowią inwestycje mniejszego kalibru, ryzyko powstania negatywnych skutków dla środowiska jest raczej wyjątkiem niż zasadą. Nie zawsze koniecznym będzie wówczas sporządzenie raportu OOŚ.

Sporządzenie raportu i przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko będzie konieczne tylko w przypadku gdy obowiązek przeprowadzenia oceny zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. u.i.o.ś. Zgodnie z treścią w/w przepisu obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania.

Bardzo często nie jest to organ powołany typowo w celu realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, lecz organ o kompetencjach ogólnych, tj. właściwy miejscowo Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. Organy te posiadają kompetencję do samodzielnego podjęcia decyzji, co do konieczności zobowiązania inwestora (wnioskodawcy) do sporządzenia raportu OOŚ oraz przeprowadzenia pełnej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przypadku wątpliwości po stronie organu nie raz wystarczają dodatkowe, ale zdecydowanie mniej kosztowne i czasochłonne opracowania uzupełniające kartę informacyjną przedsięwzięcia. Często inwestor może zatem przekonać Wójta, że sporządzenie raportu dla planowanego przedsięwzięcia jest bezcelowe i w ten sposób przyspieszyć procedurę środowiskową o przynajmniej kilka miesięcy.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Zmiany w ograniczeniach budowy elektrowni wiatrowych? Zasada 10H niezgodna z prawem Unii?

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc