Kiedy trzeba zawiadamiać przez obwieszczenie

Żeby prawidłowo korzystać z obwieszczeń - uproszczonego trybu zawiadamiania stron o czynnościach postępowania - trzeba pamiętać o szczegółach i odrębnościach charakterystycznych dla danego rodzaju postępowania administracyjnego. Uchybienia popełnione przez organ w doręczeniach mogą doprowadzić do uchylenia wydanych decyzji administracyjnych, co znacznie opóźnia realizację inwestycji liniowych.

http://www.flickr.com/photos/49547334@N02/4725090871

Doręczenia zastępcze z wykorzystaniem obwieszczeń, na podstawie art. 49 k.p.a. mogą być stosowane w sprawach dotyczących wydania decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę oraz niektórych innych postępowaniach powiązanych z realizacją inwestycji liniowych, jak np. postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Regulacje odnoszące się bezpośrednio do wskazanych powyżej postępowań dookreślają zakres stosowania trybu zawiadomień w trybie obwieszczenia i w zarysie przedstawiają się w następujący sposób:

1. Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

74 ust. 3 u.i.o.ś. przewiduje zastosowanie wprost regulacji z art. 49 k.p.a. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20.

Organ prowadzący postępowanie jest przy tym z zasady obowiązany do stosowania tego trybu doręczenia. W treści wskazanego przepisu zastosowano bowiem zwrot stosuje się nie zaś może zastosować co wskazuje na istnienie obowiązku stosowanie przez organ tego przepisu.

 

2. Postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej

Zgodnie z art. 53 u.p.z.p. – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Natomiast organ jest obowiązany do bezpośredniego doręczenia i zawiadamiania na piśmie o czynnościach postępowania właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego oraz Inwestora (wnioskodawcę). W zakresie udziału tych osób w postępowaniu tryb doręczenia przez obwieszczenie został przez ustawodawcę wyłączony.

 

3. Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę

5a. Prawa budowalnego przewiduje zastosowanie trybu doręczeń z art. 49 k.p.a. w przypadku: budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20.

Powyższa regulacja nie znajduje natomiast zastosowania dla doręczeń dokonywanych inwestorowi oraz właścicielom, użytkownikom wieczystym i zarządcom nieruchomości na których to nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

 

4. Postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

127. ust. 7a Prawa wodnego również przewiduje zastosowanie do doręczeń trybu z art. 49 k.p.a. w przypadku gdy liczba stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20.

Z doręczeń w trybie obwieszczenia są natomiast wyłączeni: wnioskodawca, właściciel wody, właściciel urządzeń wodnych oraz uprawniony do rybactwa i w stosunku do tych podmiotów organ jest obowiązany dokonywać bezpośrednich doręczeń w zwykłym trybie.

Warto pamiętać o szczegółowych regulacjach dotyczących stosowania obwieszczeń w sprawach związanych z realizacją inwestycji liniowych. To w interesie wykonawcy i inwestora jest bowiem nadzorowanie organów prowadzących postępowania i zwracanie im uwagi na ewentualne błędy w doręczeniach. Błędy organów potrafią bowiem spowodować konieczność ponownego wydawania decyzji i tym samym opóźnić inwestycję nawet o kilka miesięcy.

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Opłata planistyczna

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Prawo zamówień publicznych Cz. II...

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Znak CE dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Jak uchronić się przed opłatą za wycinkę drzew?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc