Koniec z podważaniem starych decyzji administracyjnych

Wiadomości

31.08.2021


pozew o eksmisję

W dniu 14 sierpnia 2021 r. prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm, nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie możliwości kwestionowania ważności decyzji administracyjnych. Na skutek uchwalenia ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1491) zmianie uległy następujące przepisy:

1) w art. 156 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.”;

2) w art. 158 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 156 § 2, upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.”.

Nowelizacja w art. 2 zakłada również, że do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy ustawy zmienianej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Komentarz:

Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje, że wynika ona z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. (Dz.U.2015.702). W maju 2015 r. Trybunał orzekł, że przepis kodeksu w obecnym brzmieniu – pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji – jest niekonstytucyjny.

Nowelizacja wprowadza zasadę, że nie można stwierdzać nieważności decyzji w odniesieniu do wszystkich przesłanek z art. 156 §1 k.p.a., jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Wcześniej upływ 10 lat dotyczył tylko określonych przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a. Teraz dotyczy także przesłanek: decyzji wydanych bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały, decyzja w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą. Zatem po upływie 10 lat od wydania decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa nie będzie możliwe stwierdzenie jej nieważności. W takiej sytuacji można jednak orzec, iż decyzję wydano z naruszeniem prawa na podstawie art. 158§2 kpa.

Nowelizacja przewiduje również, że  wszelkie wady kwalifikowane, które dawałyby podstawę do stwierdzenia nieważności będą objęte 30-letnim terminem przedawnienia. Mianowicie w przypadku decyzji co najmniej 30-letnich nie będzie w ogóle prowadzone postępowanie  w przedmiocie stwierdzenia nieważności, a te, które są w toku, zostaną umorzone. Zapisy noweli oznaczają m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia. A co za tym idzie, niemożliwe będzie również stwierdzenie przez organ wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa przy jednoczesnym wskazaniu okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

Nowe przepisy mają mieć również zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem ich w życie. To oznacza, że toczące się postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji np. decyzji z lat 50-tych ubiegłego wieku będą umorzone z mocy prawa. W praktyce nowelizacja oznacza definitywne zakończenie w najbliższym czasie trwających od lat spraw w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Vacatio legis wynosi zaledwie 30 dni.

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Adwokat Jakub Arczyński prelegentem podczas konferencji organizowanej przez Puls Biznesu

Miarkowanie kary umownej

Jakub Arczyński prelegentem podczas szkolenia online MMC

Targi Greenpower 2023


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc