Kooperatywy – nowy sposób realizowania inwestycji mieszkaniowych

Nieruchomości

9.07.2019


Na początku czerwca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o Kooperatywach mieszkaniowych. Obecnie jest on na etapie konsultacji społecznych, przewiduje się, że ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2020 r. W tym artykule wyjaśniamy czym będą kooperatywy mieszkaniowe oraz jakie konkretne rozwiązania proponuje Ministerstwo.

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Czym będzie kooperatywa mieszkaniowa?

Zgodnie z projektem ustawy, kooperatywa mieszkaniowa będzie dobrowolnym zrzeszeniem co najmniej trzech osób fizycznych współdziałających ze sobą wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kooperatyw nie będzie można więc tworzyć w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego następstwem będzie obrót nieruchomością i zysk. Chodzi jedynie o stworzenie miejsca do mieszkania dla członków kooperatywy.

Ustawa precyzuje, że chodzi o trzy rodzaje realizowanych inwestycji mieszkaniowych: budowa budynku wielorodzinnego, budowa zespołów budynków jednorodzinnych albo prowadzenie robót budowlanych w istniejących już budynkach. W wyniku każdego z trzech rodzajów inwestycji powinny powstać przynajmniej trzy lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym lub zespół trzech domów jednorodzinnych.

Projekt przewiduje dwa sposoby zrzeszania się przez osoby fizyczne – w drodze porozumienia lub umowy spółki cywilnej. W projekcie wskazano obszary, które muszą zostać uregulowane w porozumieniu jak i umowie spółki, pozostawiając woli stron możliwość kształtowania szczegółowych postanowień.

Jaki jest cel powołania kooperatywy mieszkaniowej?

Projekt zgodnie z założeniem ma ułatwić powstawanie domów i mieszkań na własne potrzeby w formie wspólnej inwestycji.

Projektodawca w uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje, że w Polsce powstało kilka budynków w ramach swego rodzaju kooperatywy przedsiębiorców, co przyczyniło się do ograniczenia kosztów realizacji nawet o ok. 20 – 30% (część prac członkowie kooperatywy wykonywali we własnym zakresie i nie płacili marży zysku podwykonawcom i deweloperom).

Podobne założenie towarzyszy omawianemu projektowi – zasadne jest stworzenie definicji kooperatywy i zasad na jakich ma być realizowana, a stworzenie funkcjonalnych ram docelowo obniżyć powinno koszty realizacji inwestycji, a także ułatwić ubieganie się o finansowanie kredytowe czy uzyskiwanie dostępu do nieruchomości, w szczególności tych należących do gminnego zasobu nieruchomości.

Proces budowlany w ramach kooperatywy będzie inicjowany przez osoby ją stanowiące, które będą mieszkańcami powstającego obiektu. Mogą one brać czynny udział w podejmowaniu decyzji w trakcie całego procesu projektowego jak i podczas budowy. Docelowy budynek lub lokal mieszkalny będzie dostosowany do ich potrzeb i preferencji

Wsparcie ze strony Gmin

Zgodnie z Uchwałą nr 198 Rady Ministrów z dnia 20.10.2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej, samorządy uprawnione zostały do wspierania pozyskiwania gruntów przez kooperatywy. Znajduje to odzwierciedlenie także na gruncie omawianego projektu.

Rada Gminy może w formie uchwały określić zasady współpracy z kooperatywami mieszkaniowymi. Uchwała powinna określać wymagania co do sposobu korzystania z nieruchomości oraz sankcje za nieprzestrzeganie tych warunków. Zapłatę za grunty Gmina będzie mogła rozłożyć na raty, maksymalnie na okres 20 lat oraz określić stopy procentowe.

Gmina powinna sprzedawać działki kooperatywom w drodze przetargu ograniczonego. Daje to możliwość precyzyjnego określenia kręgu podmiotów zainteresowanych, co według projektodawcy ochronić ma członków kooperatyw przed walką o grunty z firmami deweloperskimi.

Do czasu spłacenia ceny nabycia gruntu nabytego z gminnego zasobu nieruchomości nie będzie możliwe wykonywanie w lokalu działalności gospodarczej, wyodrębnienie lokali innych niż mieszkalne czy wynajmowanie / użyczanie lokali.

Będziemy śledzić dalsze losy projektu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 2. Kiedy KOWR może przejąć udziały i akcje tej spółki?

Od stycznia książka obiektu może być elektroniczna (EKOB)

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Najem prywatny tylko na ryczałcie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przepisy „#StopPatodeweloperka” – jakie zmiany w prawie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicz...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc