Prawo wodne – kiedy organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia prac

W poprzednim artykule opisaliśmy nowy, uproszczony tryb zgłoszenia prac związanych z realizacją inwestycji liniowej. Wprowadzony tryb zgłoszenia zastępuje dotychczas wymagane dla realizacji niektórych kategorii robot pozwolenie wodnoprawne. Pomimo uproszczenia procedur samo złożenie zgłoszenia nie oznacza, że Inwestor może przystąpić do wykonywania prac. W określonych w ustawie przypadkach Starosta lub Dyrektor RZG mogą wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

Kiedy organ może wnieść sprzeciw

Zgłoszenie prac na podstawie art. 123a Prawa wodnego należy złożyć do właściwego organu przed terminem ich zamierzonego rozpoczęcia. Natomiast prace dotyczące wykonania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia Inwestor będzie mógł rozpocząć, jeżeli w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu.

Organ może również wezwać zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia pod rygorem wniesienia sprzeciwu, określając przy tym termin na uzupełnienie zgłoszenia oraz wskazując braku formalne lub braki w dokumentach i informacjach przedstawionych przez Inwestora.

W przypadku nieuzupełnienia braków zgłoszenia organ będzie uprawniony do wniesienia sprzeciwu. Ponadto podstawą do wyrażenia sprzeciwu będą również przypadki gdy wykonanie prac objętych zgłoszeniem narusza ustalenia lub wymagania wyszczególnione w art. 125 lub interesy osób trzecich, w tym właściciela wody, zagraża osiągnięciu celów środowiskowych dla wód, określonych w art. 38d-38f, zasięg oddziaływania wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie albo przedsięwzięcie jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Sprzeciw w formie decyzji administracyjnej

Sprzeciw organu wymaga przy tym zachowania formy decyzji administracyjnej i jest to rozwiązanie analogiczne do trybu zgłoszenia przewidzianego w przepisach Prawa budowalnego. Sprzeciw musi oczywiście zostać doręczony zgłaszającemu, jednakże zgodnie z art. 123a ust. 5 Prawa wodnego, za datę wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej (lub dzień wprowadzenia decyzji do systemu teleinformatycznego jeśli w sprawie stosuje się doręczenia w formie elektronicznej).

 Inwestor ma prawo się odwołać

Z uwagi na to, że sprzeciw organu przyjmującego zgłoszenie prac wymaga zachowania formy decyzji administracyjnej, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia Inwestorowi będzie przysługiwać prawo wniesienia odwołania. Odwołanie do decyzji zawierającej sprzeciw, o której mowa w art. 123a ust. 5 Prawa wodnego będzie przy tym podlegać standardowym regulacjom Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Inwestor będzie zatem uprawniony do wniesienia odwołania do organu wyższej instancji, za pośrednictwem organu, który wniósł sprzeciw. Organem odwoławczym do decyzji Starosty będzie co do zasady właściwy miejscowo dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w przypadku gdy organem I instancji jest dyrektor RZGW odpowiednio Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Termin na wniesienie odwołania, zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. wynosi 14 dni od dnia doręczenia zgłaszającemu decyzji zawierającej sprzeciw.

Kiedy można przystąpić do wykonania prac

W przypadku niewniesienia sprzeciwu dokonane zgłoszenie prac jest ważne przez okres 3 lat od wskazanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac i w tym okresie Inwestor może rozpocząć objęte nim prace.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Jak uchronić się przed opłatą za wycinkę drzew?

Rewolucja w planistyce – komu się przysłuży?

Przekształcenie lokali usługowych w mieszkalne lekiem na problemy z podażą mieszkań?

Problemy ze świadectwami energetycznymi – przegląd pierwszych miesięcy funkcjonowania regulacji


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc