Procedura planistyczna dla farm wiatrowych, objęcie mocy z farmy wiatrowej – (część II)

Proces inwestycyjny

24.04.2023


Z artykułu dowiesz się:

  1. Jak zmodyfikowano procedurę planistyczną dla farm wiatrowych?
  2. Jak mieszkańcy korzystać mogą z energii wytwarzanej w lokalnej prywatnej elektrowni wiatrowej?
  3. Jakie kary wprowadzono za nieprawidłową eksploatację farmy?

Jak wskazywaliśmy w poprzedniej części, lokalizacja farmy wiatrowej – spełniającej wymogi z ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wymaga przewidzenia tej inwestycji w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Omawiana nowela ww. ustawy, która wchodzi w życie 23 kwietnia 2023 r., przewiduje dodatkowe uprawnienia mieszkańców do partycypacji w procedurze planistycznej elektrowni.

Gminy sąsiednie wspólnie planować będą inwestycję.

Dana Gmina przystępując do sporządzenia planu miejscowego obejmującego teren farmy wiatrowej winna poinformować o tym fakcie mieszkańców oraz – co jest nowością – także tych z gmin sąsiednich. Wszyscy oni mogą składać swoje postulaty wobec treści planu. Także władze sąsiednich gmin winny ustosunkować się do projektu planu.

Na Gminę nałożono obowiązek zorganizowania co najmniej jednej debaty publicznej stacjonarnie oraz co najmniej jednej online – zarówno na etapie po przystąpieniu do sporządzenia planu, jak i potem na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Mieszkańcy, także Gmin sąsiednich, składać mogą wnioski do projektu planu, które podlegać będą rozpatrzeniu tak jak w tradycyjnej procedurze planistycznej.

Objęcie mocy z farmy wiatrowej przez mieszkańców.

Inwestor budujący farmę wiatrową przeznacza co najmniej 10% zainstalowanej mocy do objęcia przez mieszkańców gminy na okres 15 lat. Wówczas stać się oni mogą „prosumentami wirtualnymi energii odnawialnej” (czyli odbiorcami energii, którzy traktowani będą także jak jej wytwórcy, a dostarczanie wytwarzanej energii do sieci odbywa się w innym miejscu niż pobór energii). Obowiązki z tym zakresie wchodzą w życie od 2 lipca 2024 r.

Inwestor po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę informuje Gminę o parametrach planowanej elektrowni, a Gmina na bazie tych informacji dokonuje obwieszczenia wśród mieszkańców wskazując na możliwość objęcia udziału w zainstalowanej mocy elektrowni.

Każdy mieszkaniec może zgłosić chęć objęcia udziału nie większego niż 2 kW zainstalowanej mocy na każdy własny punkt poboru energii.

Inwestor, na bazie zebranych przez Gminę informacji, zawiera z chętnymi mieszkańcami umowę regulującą ich relacje jako prosumentów wirtualnych (umowa, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). Wiążę się to z poniesieniem przez mieszkańców kosztów objęcia udziału w zainstalowanej mocy, a ustawa przewiduje sposób ich wyliczenia i górny pułap ich ponoszenia (koszty oparte po części o koszty budowy elektrowni).

Bezpieczna eksploatacja.

Nowela wprowadza dedykowane regulacje z zakresu bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni.

W odniesieniu do elektrowni o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m lub o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 kW należy poddawać elementy techniczne czynnościom i przeglądom serwisowym realizowanym zgodnie z zaleceniami i częstotliwością określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji eksploatacji.

Niedopełnienie obowiązków wiąże się z karami nie niższymi niż 10 tys. złotych (nie więcej niż 5% przychodu z ostatniego roku lub roku, w którym przychód wystąpił).

Pojawia się także rejestr podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych, który prowadzony będzie przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

grunty rolne ustawa

Przekształcenia spółek z gruntami rolnymi – uwaga na wadliwe sformułowanie przepisów noweli!

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc