Rozpoczęcie prowadzenia robót budowalnych – Co załączyć do zawiadomienia?

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych konieczne jest zawiadomienie właściwego organu administracji nadzoru budowlanego o planowanym terminie ich rozpoczęcia. Jest to obowiązek wynikający z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jakie dokumenty będą wymagane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, aby skutecznie dokonać zawiadomienia?

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

W przypadku realizacji inwestycji budowlanych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych. Kwestie te precyzują art. 28 – 31 Prawa budowlanego.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź w przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu do naszego zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych w terminie 21 dni, możemy legalnie przystąpić do realizacji inwestycji.

Zgodnie z przywołanym już art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego Inwestor obowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych:

  • dla których wymagane jest pozwolenie na budowę,
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;
  • polegających na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

Dodatkowym aspektem wynikającym z ww. przepisu jest zawiadomienie we wskazanych wyżej przypadkach także projektanta sprawującego nadzór autorski. Jest ono wymagane wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego został wskazany w pozwoleniu na budowę

Załączniki wymagane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót:

  • kserokopia pozwolenia na budowę,
  • oświadczenie Kierownika Budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (potwierdzające ważność posiadanych przez kierownika budowy uprawnień zawodowych),
  • jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został dla danej inwestycji powołany – oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (potwierdzające ważność posiadanych przez kierownika budowy uprawnień zawodowych).
  • Informację zawierającą dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia umieszczone w ogłoszeniu na placu budowy.

Brak w obecnie obowiązujących przepisach konkretnego terminu z jakim wyprzedzeniem należy zgłosić rozpoczęcie robót – dobrą praktyką jest złożenie zgłoszenia przynajmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem budowy.

Nowelą prawa budowlanego z 2015 r. usunięto wcześniejszy wymóg powiadomienia organu z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

Bezsporne jest, że zawiadomienia trzeba dokonać przed rzeczywistym rozpoczęciem robót. Brak zawiadomienia jest traktowany jako wykroczenie i zgodnie z art. 93 p.b. może skutkować wymierzeniem kary grzywny w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc