Ważna zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami już obowiązuje

Inwestycje liniowe

4.01.2019


Rok 2019 przynosi wiele zmian w prawie. Część z nich dotknie przedsiębiorców przesyłowych, inne zaś ułatwią im realizację inwestycji. Najważniejsza z zapowiadanych nowelizacji obowiązuje już od wtorku.

nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

Mowa oczywiście o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami polegającej na dodaniu w treści art. 124 b ustępu 2a, zgodnie z którym decyzjom właściwego starosty zobowiązującym właścicieli, użytkowników wieczystych lub osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich udostępnienia w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii urządzeń przesyłowych, a także w celu dojazdu dla dokonania tych czynności, nadawany jest z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności.

Cel

Uzasadnieniem dokonywanej zmiany jest zapewnienie prawidłowego i stałego utrzymywania przez przedsiębiorców sieci dystrybucyjnej, co w konsekwencji doprowadzić ma do większej stabilności dostaw mediów. Ustawodawca słusznie zauważył, iż dotychczas często zdarzało się, że czasochłonne postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne wstrzymywało realizację remontu. Teraz, dzięki nadawanemu w/w decyzji o udostępnieniu nieruchomości rygorowi natychmiastowej wykonalności z urzędu, ma się to zmienić. Do wykonania prac będzie można przystąpić niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej dla przedsiębiorstwa przesyłowego decyzji organu I instancji.

Kontrowersje

W senackiej debacie dotyczącej projektu niektórzy senatorowie argumentowali, że o ile w przypadku konieczności usunięcia awarii nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z urzędu może mieć uzasadnienie, o tyle rozszerzenie go na decyzje obejmujące również remonty, konserwacje, czy usuwanie instalacji z posesji może naruszać konstytucyjne prawo własności i stwarzać pole do nadużyć. Pogląd ten podziela Rzecznik Praw Obywatelskich, który bezskutecznie apelował do Prezydenta o zawetowanie ustawy.

Obowiązywanie

Omawiany przepis obowiązuje od wtorku 1 stycznia 2019 r. i znajduje zastosowanie do postępowań wszczętych po tej dacie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zmiany nie stosuje się.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroenergetyczne bez decyzji środowiskowej

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

małe wywłaszczenie

Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne – konferencja Pulsu Biznesu z naszym udziałem


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc