Zabezpieczenie udostępnienia terenu w umowie ustanowienia służebności przesyłu.

Proces inwestycyjny

28.12.2018


Właściciel danej nieruchomości może ustanowić na niej tzw. służebność przesyłu na rzecz innego podmiotu, który jest przedsiębiorcą. Wiąże się to z nałożeniem określonych obowiązków na właściciela oraz przyznaniem nowych uprawnień podmiotowi, który jest beneficjentem służebności przesyłu. W przypadku powstania służebności przesyłu w drodze umowy pojawia się problem w jaki sposób zabezpieczyć wyegzekwowanie jej zapisów, kiedy pomimo jej zawarcia właściciel nieruchomości następnie odmówi faktycznego udostępnienia terenu przedsiębiorcy przesyłowemu.

umowa służebności przesyłu

Jakie prawa daje gestorowi sieci służebność przesyłu?

Uprawnienia przyznawane przedsiębiorcom w ramach służebności przesyłu mogą polegać w szczególności na prowadzeniu przez nieruchomość obciążoną służebnością urządzeń stanowiących własność przedsiębiorcy. W szczególności ważne jest określenie rodzaju i specyfikacji tych urządzeń a także scharakteryzowanie sposobu w jaki przebiegać będą przez nieruchomość – na przykład z użyciem wyrysu z mapy zasadniczej.

Kolejne uprawnienie przedsiębiorcy przesyłowego to prawo wybudowania urządzeń na danej nieruchomości i następnie prawo dostępu do urządzeń w trakcie ich eksploatacji. W oczywisty sposób wiąże się to z koniecznością usuwania awarii, konserwacją, remontami czy profilaktycznym badaniem stanu urządzeń.

W szczególności określenie w umowie prawa dostępu do urządzeń może nawiązywać do pojęcia pasa eksploatacyjnego – obszaru o wskazanej szerokości, na którym następuje ograniczenie prawa własności właściciela nieruchomości na której znajdują się urządzenia. Pojęcie pasa eksploatacyjnego spełnia rolę ochronną dla urządzeń przesyłowych, a w jego granicach zapewnione powinno być przestrzeganie wszelkich norm dot. eksploatacji urządzeń.

Jak zabezpieczyć wyegzekwowanie postanowień umowy?

Nawet w przypadku dojścia do porozumienia z właścicielem nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu ujawnionej w księdze wieczystej, może pojawić się trudność z uzyskaniem faktycznego dostępu do terenu.

Jeśli właściciel nieruchomości uniemożliwia przedsiębiorcy dostęp do niej pojawia się znaczny problem w realizacji służebności. Właściciel nieruchomości obciążonej może bowiem zmienić zadanie i niemożliwość dostęp gestorowi sieci. W takim wypadku wyegzekwowanie prawa wejścia na tern może wymagać wytoczenia przez inwestora dodatkowego i czasochłonnego procesu sądowego.

Przed takimi ewentualnościami można natomiast zabezpieczyć się już na etapie formułowania zapisów umowy zawiewanej w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 245 § 2 zd. 2 k.c. oświadczenie właściciela nieruchomości, który dane prawo ustanawia, powinno przybrać forę aktu notarialnego. Wymogu takiego nie ma dla oświadczenia przedsiębiorstwa przesyłowego. W granicach prawem dozwolonych – stosując zasadę swobody umów – strony mogą kreować treść aktu notarialnego tak, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Szczególne znaczenie w tym przypadku ma wprowadzenie do umowy dodatkowego postanowienia w oparciu o art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Powyższa regulacja umożliwia zastąpienie aktem notarialnym wyroku sądowego (akt notarialny stanie się  tytułem egzekucyjnym) jest akt notarialny, w którym dłużnik (właściciel nieruchomości) poddał się egzekucji i który obejmie obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej (w tym nieruchomości), gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.

Akt Notarialny zastępuje wyrok sądu.

Dopuszczalne jest więc złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego (w zakresie obowiązku wydania nieruchomości) w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4 k.p.c.  Art. 777 par. 1 pkt. 4 k.p.c. daje możliwość uzyskania przez inwestora klauzuli wykonalności na akt notarialny oraz wszczęcie postępowania egzekucyjnego o wydanie nieruchomości, bez potrzeby inicjowania i prowadzenia procesu sądowego z właściciele nieruchomości.

Jeśli dłużnik (właściciel) ma wydać wierzycielowi (przedsiębiorstwu) nieruchomość, komornik właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.

Art. 777 k.p.c

W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i znacznego przyśpieszenia procesu ich egzekucji w drodze postępowania egzekucyjnego warto zwrócić szczególna uwagę na art. 777 k.p.c oraz na kształt oświadczeń stron poddających się egzekucji.  Skorzystanie z tej możliwość w praktyce pozwala bowiem na uzyskanie podobnej skuteczności działania jak w przypadku prowadzenie egzekucji administracyjnej decyzji wydanej w trybie art. 124 ust. 1 u.g.n. Dodatkowe zabezpieczenie możliwości przymusowego egzekwowania wydanie nieruchomości pozwoli uchronić inwestora przed konieczności prowadzenia dodatkowego procesu sądowego, w sytuacji gdy po ustanowienie służebności przesyłu postanie nieprzewidywana sytuacja konfliktowa pomiędzy wścielę terenu i przedsiębiorstwem przesyłowym.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora

umowa służebności przesyłu

Czy jest możliwa mediacja z organem administracji publicznej?

Rewolucja w planistyce – komu się przysłuży?

Wzrost stawek odsetek ustawowych | rosnące zaległości w płatnościach


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc