Kiedy dziennik budowy stanowi informację publiczną?

W praktyce sporów inwestycyjnych często wykonawca, któremu należy się zapłata za wykonane usługi lub roboty budowlane, nie dysponuje istotnymi informacjami dotyczącymi przebiegu budowy, które ułatwiłyby mu skuteczne dochodzenie swych roszczeń. Informacje te zawarte są w dokumentacji posiadanej przez inwestora i przekazywanej przez niego organom administracyjnym. Jednym z najistotniejszych dokumentów w tym zakresie jest dziennik budowy. Rodzi się pytanie jak uzyskać dostęp do jego zapisów oraz na ile przydatna będzie w tym zakresie dla wykonawcy ustawa o dostępie do informacji publicznej.

dziennik budowy

Treść prawa do dostępu do informacji publicznej kształtuje art. 2 w/w ustawy, który stanowi, że dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od wnioskodawcy nie można przy tym żądać wykazania interesu w uzyskaniu informacji.

Czym jednak jest informacja publiczna?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 lipca 2008  (II SA/WA 721/08) stwierdził, że: Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.

Czym jest dziennik budowy?

Dziennik budowy stanowi załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Gdyby dziennik budowy stawał się elementem decyzji administracyjnej (np. poprzez jego zatwierdzenie, tak jak zatwierdzany jest projekt budowlany w pozwoleniu na budowę) można by uznać go za informację publiczną, ponieważ byłby częścią decyzji administracyjnej[1]. Z uwagi na to, że tak jednak nie jest, dziennik budowy stanowi jedynie dokument prywatny znajdujący się w aktach postępowania administracyjnego.

Kwestia zakresu udostępniania dokumentów prywatnych z akt administracyjnych pozostaje w orzecznictwie niejasna. Część składów orzekających nie widzi możliwości ich udostępnienia[2], część zaś traktuje akta sprawy administracyjnej jako w całości odnoszące się do działania podmiotów publicznych i nie różnicuje tutaj sytuacji dokumentów prywatnych i urzędowych[3].

Oczywiście w drugim przypadku ograniczeniem są prawnie chronione tajemnice i ochrona prywatności. Wydaje się, że według dominującego poglądu, dokumenty prywatne z akt spraw administracyjnych nie podlegają jednak udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 maja 2014 r. (I OSK 2670/13) stwierdził jasno w odniesieniu do dziennika budowy, że istnieje możliwość jego udostępnienia, jednak tylko w przypadku, gdy inwestor należy do kręgu podmiotów publicznoprawnych. Dziennik budowy stanowi wówczas informację o przebiegu, wykonaniu i realizacji inwestycji będącej zadaniem finansowanym ze środków publicznych. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2017 r. (II SAB/Wa 697/16) wskazał także, że dziennik budowy “powinien być uznany za informację publiczną, jeżeli oczywiście dotyczy robót budowlanych związanych z wykonywaniem zadań publicznych.” Właściwym wydaje się także szersze stwierdzenie – mianowicie, że udostępnieniu podlegać powinien także dziennik budowy robót związanych z wykonywaniem zadań publicznych wykonywanych przez podmioty prywatne, jeśli wykonują zadania powierzone z zakresu administracji publicznej oraz jeśli funkcjonują w gałęziach gospodarki służących zaspokajaniu w sposób masowy istotnych i powszechnych potrzeb ludności[4].

Dziennik budowy jest dokumentem prywatnym

Podsumowując zauważyć można, że dziennik budowy będąc dokumentem prywatnym nie jest powszechnie uznawany za informację publiczną. Także wnioskując o dostęp do akt postępowania administracyjnego w których się on znajduje, może spotkać się z odmową zobowiązanego organu, którą sądy mogą uznać za uzasadnioną. Jedynie dziennik budowy inwestycji mających znaczenie publiczne mogą podlegać udostępnieniu w omawianym trybie.

[1] por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 r., IV SAB/Wr 331/14 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., I OSK 204/16,

[2]  Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia z dnia 10 grudnia 2013 r., II SAB/Wa 469/13,

[3] zob. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2011 r., I OSK 1550/11 oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2005 r., IV SA/Po 1541/04.

[4] zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2014 r., II SAB/Wa 614/13 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017 r., I OSK 3195/15

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN

Cyfryzacja procesu budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę

Ograniczenia w sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych – akty planistyczne


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc