Nowe zasady opodatkowania gruntów z sieciami przesyłowymi

Nieruchomości

1.08.2018


Pod koniec lipca Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (projekt - druk nr 2668), mającą na celu uregulowanie opodatkowania gruntów, na których posadowione są linie energetyczne, gazowe czy telekomunikacyjne.

Obecnie brak jest jednoznacznych przepisów odnoszących się do sposobu opodatkowania gruntów, na których posadowione są urządzenia przesyłowe, czy też pasy techniczne do eksploatacji ww. urządzeń. Prowadzi to do rozbieżności w praktyce organów podatkowych, które niekiedy grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi opodatkowują podatkiem leśnym, a kiedy indziej podatkiem od nieruchomości, którego rzecz jasna stawka jest wyższa.

Projektowane zmiany mają doprecyzować zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. W ocenie projektodawców zmian za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie uważa się gruntów, przez które jedynie przebiegają urządzenia przesyłowe lub dystrybucyjne, posadowione przez przedsiębiorstwa przesyłowe, a właściciel nieruchomości nie prowadzi na niej działalności gospodarczej. W konsekwencji posadowienie ww. infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo będące właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób ograniczony nie będzie skutkować zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów, bowiem w rzeczywistości nie zwiększa się wartość ww. nieruchomości.

Zatem grunty, przez które przebiega infrastruktura elektroenergetyczna, gazowa, ciepłownicza czy telekomunikacyjna, powinny być opodatkowane stawką właściwą dla podstawowego sposobu korzystania z tego gruntu przez jego właściciela np. lasy – podatkiem leśnym, a pola uprawne, łąki i pastwiska – podatkiem rolnym. Natomiast jeżeli właściciel gruntu wykorzystuje nieruchomość na cele gospodarcze, wówczas będzie musiał uiścić najwyższą stawkę podatku od nieruchomości.

Ustawa została przekazana 27 lipca 2018 roku Prezydentowi do podpisu.

Planowana nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc