Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 2. Kiedy KOWR może przejąć udziały i akcje tej spółki?

Nieruchomości

6.09.2022


stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

Jak wskazywaliśmy we wcześniejszym wpisie, uprawnienia KOWR podzielić można na:

  • te odnoszące się do gruntów rolnych (także gruntów rolnych posiadanych przez spółki prawa handlowego) oraz
  • te odnoszące się do udziałów i akcji spółek posiadających grunty rolne.

W tym wpisie skupimy się na drugiej grupie uprawnień.

Pierwokup akcji i udziałów spółki kapitałowej

Jeśli spółka kapitałowa (sp. z o.o., prosta sp. a. lub sp. a.) ma (własność lub użytkowanie wieczyste) co najmniej 5ha ziemi rolnej i zbywa udziały i akcje w drodze umowy sprzedaży, to KOWR przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w tych spółkach.

Także tutaj znalazły się wyłączenia, np. gdy udziały i akcje miałyby być zbyte na rzecz osoby bliskiej czy byłyby zbywane przez Skarb Państwa.

KOWR przed skorzystaniem z pierwokupu może przeglądać księgi i dokumenty spółki oraz kierować do spółki żądania udzielenia informacji o jej sytuacji finansowej. Informacje tak uzyskane przez KOWR stanowią jednak tajemnicę przedsiębiorstwa.

Termin na złożenie oświadczenia przez KOWR o skorzystaniu z uprawnienia został w tym przypadku wydłużony i wynosi 2 miesiące od dnia zawiadomienia KOWR przez spółkę.

Spółka wraz z zawiadomieniem do KOWR przedstawia wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich posiadanych gruntów rolnych, odpisy ich ksiąg wieczystych, bilans oraz rachunek zysków i strat za trzy ostatnie lata obrotowe, aktualną listę wspólników lub akcjonariuszy oraz umowę lub statut spółki, a także oświadczenie zarządu – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej – o zobowiązaniach warunkowych spółki.

Nabycie akcji i udziałów spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej

Przepisy UKUR wskazują, że w przypadku, gdy spółka (kapitałowa i spółka komandytowo-akcyjna) posiadająca co najmniej 5 ha ziemi rolnej zbywa swoje udziały i akcje w wyniku innych działań niż zawarcie umowy sprzedaży, to KOWR może skorzystać z prawa nabycia tych udziałów i akcji (art. 4 ust. 6 UKUR).

Patrząc na brzemienie przepisu, uprawnienie to dotyczy także nabywania udziałów i akcji w wyniku podwyższania kapitału zakładowego. Przepisy nie dają jasnej odpowiedzi, co w przypadku, gdy udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmują dotychczasowi wspólnicy lub co wtedy, gdy dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej udziałów i akcji bez ustanawiania nowych (w drugim przypadku w literaturze wskazuje się, że prawo nabycia może nie mieć zastosowania).

Przepisy UKUR są w wielu miejscach skomplikowane, niejednoznaczne i trudne w odbiorze, niemniej faktem jest, że ustawodawca dał KOWR szerokie uprawnienia do ingerowania w funkcjonowanie spółek mających ziemię rolną. Każdorazowo trzeba mieć powyższe na uwadze, ponieważ niedochowanie procedur z UKUR skutkować może nieważnością czynności. 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

Opłata adiacencka- czym jest?

Audyty nieruchomości | due dilligence

Twoja spółka posiada grunty rolne? Cz. 1. Kiedy KOWR może przejąć należące do niej grunty?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc