Pozwolenia wodnoprawne w 2016 r. Ułatwienia dla inwestycji przesyłowych

W dniu 31 grudnia 2015 r. weszła w życie ważna dla przedsiębiorstw przesyłowych zmiana ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. Znowelizowane przepisy upraszczają realizacje inwestycji liniowych wprowadzając nową instytucję zgłoszenia prac, które dotychczas wymagały uzyskania przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego.

Odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości

Prawo wodne – nowy tryb zgłoszenia prac

Wprowadzając regulację zawartą w art. 123a Prawa Wodnego, ustawodawca przewidział nową, uproszczoną procedurę zgłoszenia prac podlegających regulacji przedmiotowej ustawy. Dzięki wprowadzonej nowelizacji część prac, których wykonanie wymagało dotychczas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, będzie mogła być realizowana w trybie zgłoszenia.

Roboty przy inwestycjach liniowych podlegające zgłoszeniu

Zgłoszeniu właściwemu organowi (zamiast obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) będą podlegały m.in. prace budowalne obejmujące:

  • przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
  • przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;

 

  • odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 123a ust. 2 Prawa wodnego będzie właściwy miejscowo Starosta. Natomiast w przypadku gdy inwestycja dotyczy przedsięwzięcia realizowanego na terenach zamkniętych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska), zgłoszenie prac należy złożyć właściwemu miejscowo dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Co należy zawrzeć w zgłoszeniu

W treści zgłoszenia inwestor obowiązany jest zawrzeć oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu, opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonani, termin rozpoczęcia robót lub czynności oraz wskazać cel planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych oraz określić wpływ planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód.

Ponadto do zgłoszenia należy załączyć kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania, odpowiednie szkice lub rysunki, oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego. Podmiot dokonujący zgłoszenia nie jest natomiast obowiązany do przedłożenia wraz ze zgłoszenie operatu wodnoprawnego, którego opracowanie i przedłożenie było wymagane przy dotychczasowej procedurze uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Zgłoszenie prac jest ważne przez okres 3 lat od wskazanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac  i w tym okresie Inwestor może rozpocząć objęte nim prace. Natomiast organowi przyjmującemu zgłoszenie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, o czym będzie mowa w kolejnym artykule.

W kolejnym artykule przedstawię procedurę wnoszenia sprzeciwu przez organ od zgłoszenia prac. Zapraszam do lektury.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Jak uchronić się przed opłatą za wycinkę drzew?

Rewolucja w planistyce – komu się przysłuży?

Przekształcenie lokali usługowych w mieszkalne lekiem na problemy z podażą mieszkań?

Problemy ze świadectwami energetycznymi – przegląd pierwszych miesięcy funkcjonowania regulacji


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc